Lesona 11: Mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra

  Hodinihana mandritry ny herin'andro : 2 Tant. 20:1-22; 1 Tant. 21: 1-14; 2 Pet. 3: 3-12; 1Jao.2: 15-17; Apôk.13:11-17.

  Tsianjery: "Manatera fanati-pisaorana ho an'Andriamanitra; ary efao amin'ny Avo Indrindra ny voadinao; Antsoy Aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy ianao," Sal. 50:14,15. 

  Tsy voafehy intsony ity tontolo misy antsika ity indraindray: ady, fandatsahan-drà, heloka bevava, fahalotoam-pitondran-tena, loza eo amin'ny zavaboary, areti-mandringana, tsy fahazoana antoka ara-toe-karena, kolikoly ara-politika, sns. Ny hitohizan'ny fahaveloman'ny tenany aloha no tsy maintsy sainin'ny isam-batan'olona sy ny fianakaviana. Vokatr'izany dia mieritreritra mafy ny hitady fialofana azo antoka isika amin'ireny fotoana tsy azo antoka ireny, ary tsy mahagaga izany.

  Ampahany betsaka amin'izay ampifantohantsika ny fijerintsika isan'andro ireo zava-tsarotra eo amin'ny fiainana. Mila fotoana sy fandinihana ny fanefana ny trosa, ny fanabeazana ny ankizy, ary ny fikarakarana ny fananana. Ary mazava loatra fa mila fitafiana sy sakafo ary fialofana isika. Niresaka ny amin'ireo filana fototra i Jesôsy tao anatin'ny Toriteny teo an-tendrombohitra, ka nilaza hoe: "Fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra; fa fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany."- Mat. 6:32,33.

  Amin'ireo fotoan-tsarotra ireo, fotoana izay ilantsika bebe kokoa ny hiantehitra amin'ny Tompo dia misy dingana mazava, miorina amin'ireo fitsipika ara-Baiboly, tokony harahintsika. 

  Vakio ny 2 Tant. 20:1-22. lnona ireo fitsipika lehibe azontsika raisina ho an'ny tenantsika avy amin'io tantara io na inona na inona tolona atrehintsika? 

  Voatafika ny Joda tamin'ny faramparan'ny fotoana nanjakan'i Josafata. Lehilahy be herim-po sy nanana tombambidy i Josafata. Nandritra ny taona maro dia nanatanjaka ny tafiny sy ireo tanànany mimanda izy. Niomana hifanatrika tamin'ny karazam-pahavalo izy; tao anatin'ity fotoan-tsarotra ity anefa dia tsy nametraka ny fitokiany tamin'ny heriny izy fa tamin'ny herin'Andriamanitra. Nitady an'i Jehôvah izy ary niantso fifadian-kanina nanerana ny tanin'ny Joda manontolo. Niangona teo an-kianjan'ny tempoly ny vahoaka, araka izay nangatahin'i Sôlômôna hataony rehefa misy loza mananontanona. Nitsangana teo anatrehan'i Jehôvah ny Joda rehetra mbamin'ny vady aman-janany. Nivavaka tamin'Andriamanitra izy ireo mba hanisy otrika hamelezana ireo fahavalony ka homem-boninahitra ny Anarany. Dia nivavaka ny mpanjaka nanao hoe: "Fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo, izay avy hamely anay, koa tsy hitanay izay hataonay; fa Hianao no andrandrain'ny masonay."- 2 Tant. 20:12.

  Taorian'ny nanoloran'izy ireo tena ho an'Andriamanitra tamin'izany fomba izany dia tonga tamin'ny lehilahin'Andriamanitra iray ny Fanahin'ny Tompo ka nanao hoe: "Aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady, fa an'Andriamanitra. (...) Tsy hianareo anefa no hiady amin'ity; mijanona tsara, fa ho hitanareo ny hamonjen'i Jehôvah anareo."- 2 Tant. 20:15-17.

  Araka izany dia nanangona ny vahoaka ny mpanjaka ny ampitso vao maraina, niaraka tamin'ny antoko mpihiran'ny Levita teo anoloana mba hanao hira fiderana ho an'Andriamanitra. Dia nananatra ny vahoaka izy ka nanao hoe: "Minoa an'i Jehôvah  Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra hianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina hianareo."- 2 Tant. 20:20. Rehefa izay dia nihira ny antoko mpihira ary nifamely ny fahavalon'izy ireo ka "tsy nisy afa-nandositra" - 2 Tant. 20:24. Telo andro no nanangonan'ireo lehilahy tao Joda ireo babo tamin'ny ady ary tamin'ny andro fahefatra dia niverina tany Jerosalema izy ireo sady nihira teny am-pandehanana.

  Mazava loatra fa ilay Andriamanitra izay nanafaka azy ireo no Ilay Andriamanitra izay tiantsika sy iankohofantsika, ary ny heriny dia lehibe tahaka ny tamin'izany vanim-potoana izany koa ankehitriny. Ny fihaikana ho antsika dia ny hatoky Azy sy ny fitarihany.

  Vakio ny 2 Tant. 20:20. Inona ny hevitra manokana tokony hananan'io andalan-teny ho an'ny Advantista mitandrina ny andro fahafito? 

  Tokony ho nahalala tsara i Davida mpanjaka. Tokony ho nahalala izy tamin'ny alalan'ny fanandraman'i Jônatana sakaizany, fa rehefa manao fanekena amin'Andriamanitra ianao dia tsy mampaninona na vitsy na maro ny olona miaraka aminao; afaka manome ny fandresena ho anao Andriamanitra. Raketin'ny Baiboly ao amin'ny 1 Sam. 14:1-23 ny fomba nandresen'i Jônatana, zanak'i Saoly, sy ny mpitondra fiadiany ny rniaramilan'ny Filistina iray toby - niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Na dia teo aza anefa izany fanandramana izany sy ny maro hafa ao amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra dia namela an'i Satana haka fanahy azy mba hametraka ny fitokiany amin'ny herin'ny tenany sy ny hakingan-tsainy i Davida mpanjaka.

  Vakio ny 1 Tant 21:1-14. Nahoana i Davida no nanapa-kevitra ny hanisa ny Isiraely na hanisa ireo miaramilany? Nahoana i Jôaba kômandiny no nanoro hevitra azy tsy hanao izany? 

  Mariho fa hevitra avy amin'i Satana ny hanisana ireo miaramila. Naka fanahy an'i Davida izy mba hiantehitra amin'ny herin'ny tenany fa tsy hiankina amin'ny fitondran'Andriamanitra hiaro azy. Niezaka ny nandresy lahatra an'i Davida i Jôaba, kômandin'ny tafik'lsiraely mba tsy hanisa ny Isiraely, satria hitany ny niasan'Andriamanitra ho an'ny Isiraely, saingy nitaky ny hanaovana ny fanisana i Davida. Nitondra loza ho an'ny firenena ny fihetsika nasehony araka izay hita ao amin'ny tantara.

  Tsy misy olona nitoky tamin'Andriamanitra ka very maina izany fitokiana izany. Omany ny tenanao isaky ny miady ho an'ny Tompo ianao. Ary miomana tsara ihany koa. Misy teny nalaina nataon'ny mpitondra britanika iray, Oliver Cromwell (1599-1658), izay fanaony tamin'ny tafiny mialoha ny ady, manao hoe: "Matokia an'Andriamanitra ianareo, ry zanako, ary tehirizo ho maina ny vovokareo (Ny vovoka dia ny vanjan-tafondro). Raha lazaina amin'ny teny hafa, ataovy izay rehetra azonao atao mba handresena saingy amin'ny farany dia Andriamanitra irery ihany no afaka manome fandresena anao.

  Eo amin'ny toe-javatra iainantsika ankehitriny dia alaim-panahy tokoa isika hametraka ny fitokiantsika amin'ny herin'ny fitondram-panjakana na amin'ny kaontintsika any amin'ny banky; kanefa tao anatin'ny zava-tsarotra tsirairay voalaza ao amin'ny Baiboly, rehefa nitoky tamin'Andriamanitra ny olona, dia nanome voninahitra ny fitokian'izy ireo Izy ka nanome izay nilainy.

  Tokony hampiasa ny fotoana ankehitriny isika mba hihavanana amin'Andriamanitra sy hialantsika amin'ireo trosantsilsa ary hanomezantsika amim-pahatalahan-tanana amin'ireo zavatra nomena antsika. Araka ny tonon'ny hira iray fahiny manao hoe: "Raha nila ny Tompo isika taloha dia azo antoka fa mila Azy ankehitriny". 

  Ahoana no ahitantsika ny fifandanjana marina eo amin'ny fanaovana izay azontsika atao, ohatra, mba hahazoana antoka ny ara-bola, ary miaraka amin'izay, hametraka ny fitokiana amin'ny Tompo ny amin'ny zavatra rehetra? 

  Inona no tokony hataon'ny Kristianina advantista mitandrina ny andro fahafito manoloana ny fotoan-tsarotra? Moa ve isika hianina amin'ny fanaovana izay fomba hahavelomana fotsiny? Tsy izany fa ny mifanohitra amin'izany no izy. Satria fantatsika fa efa akaiky ny fiafaran'izao tontolo izao sy ny fiavian'i Kristy fanindroany dia irintsika ny hampiasa izay ananantsika mba hilazana amin'ny hafa ny vaovao mahafalin'ny filazantsara sy izay nomanin'Andriamanitra ho an'ireo tia Azy. Fantatsika fa indray andro any, tsy ho ela intsony, dia hodorana ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany.

  Vakio ny 2 Pet. 3:3-12. Inona no ambaran'i Petera amintsika amin'ireo teny ireo?

  Takatsika avy amin'ny Tenin'Andriamanitra fa tsy handefa fiara mpitatitra entana Izy hitondra ny entantsika ho any an-danitra. Ho may avokoa izany rehetra izany amin'ny fandravana lehibe amin'ny afo, rehefa hofoanana mandrakizay ny mariky ny fahotana sy ny faharatsiana, afa-tsy ireo holatra eo amin'ny tanan'i Kristy. Inona àry no tokony hataontsika amin'ireo fananantsika? "Izao ankehitriny izao no tokony hampihenan'ny anadahintsika ny fananany fa tsy ampitomboana azy ireny. Eo an-dalam-pifindrana any amin'ny tanàna tsara isika, dia any an-danitra. Koa aoka isika tsy hanorim-ponenana eto an-tany, fa hametrapetraka mazava tsara amin'ny toerany ny zavatra rehetra, araka izay azo atao." — TFM, t. 63.

  Marina fa nanoratra ireo teny ireo izy, zato taona mahery izay! Saingy mbola mitoetra ny fitsipika: fohy mandrakariva ny fotoana, satria fohy mandrakariva ny fiainantsika. Inona moa izay 60 taona, na 80 taona na 100 taona (raha manana fototarazo tsara sy fanao ara-pahasalamana tsara ianao) raha oharina amin'ny mandrakizay? Mety ho tapitra ny fiainanao mialoha ny ahavitanao mamaky ny lesona amin'ity herinandro ity, ary ny zavatra ho hitanao manaraka dia ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. (Moa ve tsy toy ny vetivety monja izany?) Amin'ny maha-Advantista antsika dia tokony hiaina amim-pisaintsainana mandrakariva ny mandrakizay isika. Eny tokoa, tokony hiasa mafy isika mba hahazoana izay ilaintsika sy ny ankohonantsika; ary raha notahina tamin'ny alalan'ny harena isika dia tsy misy maharatsy ny mifaly amin'izany ankehitriny, raha toa ka tsy mierina isika ary koa malala-tanana ka hanampy ireo sahirana. Na izany aza, tokony hotsaroantsika mandrakariva fa izay rehetra angonintsika eto dia mandalo sy mihelina ihany, ary raha tsy mitandrina isika dia mety hanimba ny fanahintsika izany.

  Raha fantatrao fa ho avy afaka folo taona i Jesôsy, dia ahoana no hanovanao ny fiainanao? Ary raha afaka dimy na telo taona?

  Ireo fanoharana sy ny fampianaran'i Jesôsy, ny tantaran'ireo olo-malaza ao amin'ny Baiboly ary ireo torohevitra avy amin'i Ellen G. White dia manambara mazava tsara avokoa fa tsy misy fanoloran-tena tapatapany ho an'i Kristy. Na isika miandany amin'ny Tompo na tsy miandany Aminy. Rehefa nanontanian'ny mpanora-dalàna, ny amin'ilay lehibe indrindra amin'ny lalàna i Jesôsy dia izao no navaliny: " tiava an'i Jehôvah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra"- Mar. 12:30. Rehefa rnanolotra ny zava-drehetra ho an'i Kristy isika dia tsy misy ho an'ny tompo hafa intsony. Izany no izy, ary tsy maintsy izany.

  Vakio ny Mat. 6:24. Inona ny fanandraman'ny tenanao manokana momba ny fahamarinan'ireo teny ireo? 

  Mariho fa tsy niteny i Jesôsy hoe sarotra ny manompo an'Andriamanitra sy ny vola, na koa hoe ilana fitandremana ny fomba anompoana ireo roa ireo. Tsy izany fa nilaza Izy fa tsy azo tanterahina izany. Izay ihany. Izany fiheverana izany dia tokony hiteraka tahotra sy hovitra ao amin'ny fanahintsika (Fil. 2:12).

  Vakio ny 1 Jao. 2:15-17. Ahoana ny fisehon'ireo zavatra telo ireo eo amin'ny tontolontsika ary nahoana no misoko mangina tsy araka izay iheverantsika azy indraindray ny loza aterak'izany?

  Tsy mahagaga raha toa i Paoly nanoratra hoe: "Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany'."- Kôl. 3:2. Mazava loatra fa mora kokoa ny miteny noho ny manatanteraka izany satria eo anoloantsika isan'andro ireo zavatr'izao tontolo izao. Mahery ny fitaoman'ny "zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao"; eo mandrakariva ny fanintonan'ny fanomezana fahafaham-po eo no ho eo, mibitsibitsika eo an-tsofintsika na misarika antsika amin'ny tanan'akanjontsika, na izy roa. Na ireo Kristianina mahatoky indrindra aza ve tsy nahatsapa fitiavana "ireo zavatra eto amin'izao tontolo izao"? Na dia fantatsika aza fa ho foana izany rehetra izany indray andro any, dia mbola tsapantsika ihany ny fanintonany, sa tsy izany? Ny vaovao mahafaly anefa dia tsy ilaintsika ny hamela izany hampisaraka antsika amin'Andriamanitra.

  Vakio ny 2 Pet. 3:10-14. Tokony hisy fiantraikany eo amin'ny fomba fiainantsika ao anatin'izany ny fomba ampiasantsika ny harena izay lazainy eto, amin'ny fomba ahoana?

  Sary mampivarahontsana no asehon'ny Baiboly momba izao tontolo izao mialoha ny hiavian'i Jesôsy fanindroany. Miresaka momba ny "andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany"- Dan. 12:1, i Daniela. Raha heverintsika ny amin'ireo androm-pahoriana sasany tamin'ny lasa dia azo heverina fa ho ratsy kokoa noho izany izay ambarany eto.

  Ny bokin'ny Apôkalipsy koa dia manondro ireo fotoan-tsarotra mialoha ny fiverenan'i Kristy.

  Vakio ny Apôk. 13:11-17. Ahoana no hifandraisan'ny ara-bola amin'ny fanenjehana amin'ny andro farany? 

  Tsy afaka ny hividy na hivarotra hoe? Ampahany manao ahoana amin'ny fiainantsika ankehitriny anefa no mihodinkodina amin'ny fividianana sy ny fivarotana? Ny asantsika aza, amin'ny lafiny iray, dia fivarotana ny fotoantsika sy ny fahaiza-manaontsika ary ny fananantsika amin'ireo izay maniry ny hividy izany. Ny tsy fahafaha-mividy na mivarotra dia midika ho tsy fahafahana miaina eo anivon'ny fiarahamonina. Ho lehibe tokoa, araka izany, ny fanerena miantefa amin'ireo izay mitoetra ho mahatoky. Ankoatra izany, arakaraka ny anananao vola no hitomboan'ny fahaliananao amin'ity tontolo ity, farafaharatsiny amin'ny fananana ara-materialy, noho izany dia azo antoka fa hihamafy kokoa ny fanerena hifanaraka amin'ny toe-javatra.

  Ahoana àry no hiomanantsika? Miomana isika ankehitriny mba hahazo antoka, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, fa tsy andevon'ny volantsika sy ireo zavatry ny tany isika. Raha tsy mifamatotra amin'ireny isika ankehitriny dia tsy hifamatotra aminy rehefa ho avy ny fotoana tsy maintsy hamoizana izany mba hitoerantsika ho mahatoky.

  Vakio ny Deo. 14:22 sy ny tapany farany ao amin'ny and. 23. Inona no tokony hataon'ireo vahoakan'Andriamanitra amin'ireo tombony na vokatra azony isan-taona? Nahoana Andriamanitra no nampanao azy ireo izany? 

  Nohazavain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny iray amin'ireo antony nanorenany ny rafitra momba ny ampahafolony dia ny "mba hianaranao hatahotra an'i Jehôvah Andriamanitrao mandrakariva." Deo. 14:23. Ao amin'ny famerimberenan-kevitra anaty tononkalo ao amin'ny Sal. 31:19 dia hitantsika fa ny fahatahorana dia mitovy hevitra amin'ny fitokiana.

  "Akory re ny haben'ny fahatsaranao voarakitrao ho an'ny matahotra Anao! dia izay nataonao teo anatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mitoky Aminao " - NKJV.

  Ireo andalana mifanitsy ireo dia maneho amintsika fa ny fahatahorana an'i Jehôvah dia ny fitokiana Aminy. Araka izany dia takatsika fa nanorina ny rafitry ny famerenana ny ampahafolony Andriamanitra mba hiarovana antsika amin'ny fitiavan-tena sy hampirisihana antsika hitoky Aminy fa hanome izay ilaintsika lzy. Na dia tsy manome antoka velively ny hitoeran'ny olona ho mahatoky amin'ny farany aza ny fahatokiana amin'ny ampahafolony, dia azo antoka kosa fa ireo izay tsy mahatoky amin'izany dia hisedra olana. 

  Na dia tsy misy fampitandremana momba ny harena aza ao amin'ny Baiboly dia tsy misy filazana koa ao fa mampitombo ny fanoloran-tena ara-panahin'ny olona iray ny harena. Ny loza mifanohitra amin'izany no misy. "Ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena no gadra volamena mamatotra azy amin'i Satana."-- DHK, t. 52 (2018).

  Hatramin'ny nanorenana ny fivavahana kristianina dia tsy mbola nisy fiangonana nisitraka harena sy fiadanana tahaka izay azon'ny fiangonana any amin'ny firenana maro manerana izao tontolo izao ankehitriny. Izao no fanontaniana mipetraka: Ohatrinona ny sandan'izany? Azo antoka fa misy fiantraikany eo amin'ny ara-panahintsika ny fananan-karena toy izany ary tsy amin'ny lafiny tsara izany. Ahoana no nahatonga izany? Hatramin'ny oviana no nampiroboroboan'ny harena sy ny fananana ara-nofo ny toetra tsara kristianina, dia ny fahafoizan-tena sy ny fanaovana sorona ny tena? Ny fidirana ao an-trano izay misy vata fampangatsiahana, feno sakafo mihoatra noho izay azontsika hanina sy ny fananana fiara iray na maro, ny fandehanana miala sasatra isan-taona, ny fividianan-javatra amin'ny aterineto, ny fananana solosaina ao an-trano sy finday amin'ny hiaka farany ve manampy antsika kokoa tsy hitia izao tontolo izao na ireo zavatra eo amin'izao tontolo izao? Na dia maro amin'ireo mambran'ny fiangonantsika aza no tsy manana ireo rendrarendra ireo dia betsaka no manana izany - ary mety hampidi-doza ny fanahiny ny fananany izany. Tsy miresaka momba ny "mpanankarena" amin'izao fotoana izao isika, toy ireo mpanapitrisa sy izay manana ambonin'izany. Farafaharatsiny, dia fantany fa manan-karena izy ary azony atao ny mihaino (raha sitrany) ireo fampitandremana omen'ny Baiboly azy. Miresaka kokoa ny amin'ireo olona maro ao anatin'ny sokajy antonony isika, ireo eo anivon'ireo finday avo lenta, ny iMac, ny fitaovana mpanatsara rivotra ("climatiseur") sy ireo SUV (karazana fiara avo lenta), izay voafitaka satria mihevitra ny tenany ho ao anatin'ny "sokajy antonony" ka tsy tandindomin-doza ho voapoizina ara-panahy noho ny harenany. Izany no antony mahatonga ny ampahafolony ho fanefitra ara-panahy mahery vaika ho an'ny loza ateraky ny fananan-karena, eny fa na ho an'ireo tsy "mpanankarena" aza.

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra :

  1. Na dia tsy manan-karena araka ny fenitr'izao tontolo izao aza isika dia nahoana isika rehetra no tokony hitandrina ny amin'ny toe-tsaintsika manoloana ny vola sy ny harena?

  2. Inona avy ireo fampiharana azontsika atao, ankoatra ny ampahafolony, izay mety hanampy antsika hahazo antoka fa tsy ho variana loatra amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo izao isika?

  3. Inona no hitranga aminao rahampitso raha tampoka eo dia tsy afaka mividy na mivarotra intsony ianao satria voasokajy ho isan'ireo izay "mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy"- Apôk. 14:12? Hanao ahoana ny finoanao? 

  Please publish modules in offcanvas position.