Lesona 12: Ireo valisoan’i fahatokiana

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Heb. 11:6; Isa. 62:11; Rôm. 6:23; Jao.14:1-3; Apôk. 21; Mat.25: 20-23; Rôm. 8: 16-18.

  Tsianjery: "Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin'ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin'ny fifalian'ny tomponao." - Mat. 25:21. 

   

   

  Na tsy azontsika vidina (na amin'ny alalan'ny asa ataontsika na ny famendrehan'ny tenantsika) velively aza ny famonjena, ny Baiboly dia mampanantena valisoa ho fampirisihana antsika hanana fiainana mahatoky amin'ny maha-olona tsy mendrika nefa mpandray ny fahasoavan'Andriamanitra antsika, satria raha ny marina, izay rehetra ananantsika dia avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva, ary avy amin'izany irery ihany. Araka ny nosoratan'i Davida: "Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehôvah, mamelombelona ny fanahy; mahatoky ny teni-vavolombelon'i Jehôvah, mahahendry ny kely saina. Mahitsy ny fandidian'i Jehôvah, mahafaly ny fo; madio ny didin'i Jehôvah, mampahazava ny maso. Madio ny fahatahorana an'i Jehôvah , maharitra maridrakizay; marina ny fitsipiki Jehôvah , eny, mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny, noho ny tena volamena betsaka aza; ary mamy noho ny tantely, eny, noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra. Ary ny mpanomponao dia hazavain'ireny; amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe." - Sal. 19:7-11.

  Andininy maro ao amin'ny Baiboly no miresaka momba ny valisoantsika, izay ampanantenaina antsika amin'ny alalan' i Kristy aorian'ny fiaviany fanindroany, ary hifarana sy ho tapitra hatreo ny fahotana sy ny vokany mahatsiravina. Inona no ampanantenaina antsika ary ahoana no ananantsika antoka fa ho azontsika tokoa izay nampanantenaina antsika? 

  Vakio ny Heb. 11:6. Inona no tokony ho hevitr'io andininy io ho antsika? Inona no tokony hasetrintsika izay lazainy? Jereo koa ny Apôk. 22:12, Isa. 62:11. Inona no ampianarin'ireo andininy rehetra ireo antsika?

  Ny valisoa omen'Andriamanitra ny zanany mahatoky dia manokana ary tahaka ny ankamaroan'ny zavatra ara-panahy, dia mety hihoatra ny fahatakarantsika voafetra izany. "Tsy ampy hahalaza ny momba ny valisoan'ny marina ny fitenin'olombelona. Izay hahita azy ihany no hahafantatra azy. Tsy misy saina voafetra afaka hahatakatra ny voninahitry ny Paradisan'Andriamanitra.” - HM (1983), t. 702.

  Nofaranan'i Jesôsy tamin'ny alalan'ireto teny ireto ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra momba ny fahasambarana: "Sambatra hianareo, raha haratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravoa hianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo." - Mat. 5:11,12. Aorian 'ny fitanisana ireo olon'ny finoana ao amin'ny Heb. 11 dia fanazavana ny antony naneken' i Jesôsy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana no anombohan'ny mpanoratra ny toko manaraka.

   "Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an' i Jesôsy, Tompon'ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy." - Heb. 12:1,2. Ny hoe valiana soa noho ny fahatokiana anefa dia tsy mitovy amin'ny hoe vonjena amin'ny alalan'ny asa. Iza amintsika, na amin'ireo olona maro ao amin'ny Baiboly, no nahavita asa tsara ka nahatonga azy ho mendrika teo anatrehan'Andriamanitra? Tsy misy, mazava loatra. Izany indrindra no anton'ny hazo fijaliana. Raha vitantsika ny mamonjy ny tenantsika amin'ny alalan'ny asa, dia tsy ho Jesôsy velively no ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy amin'ny fahasoavana no amonjena antsika. "Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany, dia tsy mba avy amin'ny asa intsony; fa raha izany, dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana." - Rôm. 11:6. Ny valisoa dia tsy inona fa vokatr'izay efa nataon'Andriamanitra ho antsika sy tao amintsika. 

  Ahoana no ahatakarantsika ny maha-samy hafa ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny valisoa mifanaraka amin'ny asa? Ento ao amin'ny kilasy ny valinteninao amin'ny Sabata. 

  Amin'ny maha-olombelona antsika dia misy mandrakizay miandry antsika (na tiantsika izany na tsia). Ary araka ny Baiboly, io mandrakizay io dia hiseho amin'ny iray amin'ireto endrika roa manaraka ireto, farafahakeliny ho an'ny tsirairay avy amintsika: na ny fiainana mandrakizay, na ny fahafatesana mandrakizay. Izay ihany. Tsy misy ny eo anelanelany. Tsy misy fifanitsahana amin'ireo roa ireo na ampahany kely monja aza. Izao ihany: na ny iray (ny fiainana) na ny iray (ny fahafatesana); tsy misy ankoatra izay.

  Vakio ny Rôm. 6:23 sy ny Jao. 3:16. Inona avy ireo safidy apetraka eo anoloantsika? Tsy misy safidy roa mazava sy miavaka kokoa noho izany! Sa ahoana ny hevitrao?

  Azo inoana fa raha namaky ireo andininy ireo ianao dia nifidy ny fiainana mandrakizay, na azo antoka fa misaintsaina ny amin'izany. Havanana manokana amin'ny fanatanterahana izay rehetra nolazainy Andriamanitra - dia ny fanatanterahana ny teny fikasana rehetra nataony. Ny anjarantsika dia ny mino Azy fotsiny, ny mitoky amin'ny fahamendrehan'i Jesôsy, ary ny mankatò ny Teniny amin'ny alalan'ny finoana. 

  Vakio ny Jao. 14:1-3. Inona ny torohevitra omen'ny Tompo antsika ao amin'ny and. 1, ary inona no ampanantenainy antsika ao amin'ny and. 2 sy 3?

  Nandritra ireo andro farany nanaovany asa fanompoana teto an-tany no nanaovan'i Jesôsy ireo teny mahagaga feno fanantenana sy fampaherezana ireo ho an'ireo mpianany. Natao hanandratra ny fisainany ao anatin'ny fotoana mahakivy sy feno fitsapana izany. Ary izany koa no tokony ho vokany eo amintsika. Tonga avy any an-danitra i Jesôsy, niverina ho any an-danitra Izy ary nampanantena antsika hoe: "Dia ho avy indray Aho ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa. " Ary azo inoana fa ambonin'ny zava-drehetra, ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fiaviany voalohany no antoka lehibe indrindra ananantsika ny amin'ny fiaviany fanindroany, satria raha tsy hisy ny fiaviany fanindroany dia inona moa no ilana ilay fiaviany voalohany? Tahaka ny ahazoantsika antoka ny nahafatesan'i Jesôsy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary, tahaka izany no ahazoantsika antoka ny teny fikasany hoe: "ho avy indray (Aho) ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa." - Jao. 14:3. 

  Saintsaino ny amin'ny hoe: ny fiavian'i Kristy voalohany no antoka ananantsika ny amin'ny fiaviany fanindroany. Inona no nitranga tamin'ny fiaviany voalohany izay mahatonga ny fiaviany fanindroany ho fampanantenana azontsika itokiana? 

  Ny famariparitan'ny Baiboly an'i Jerosalema  vaovao dia araka izay hitan'i Abrahama tamin'ny alalan'ny finoana. "Fa nanantena hahazo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra no Tompo-marika sy Mpanao izany." - Heb. 11:10. I Jerosalema Vaovao dia sanganasan'Andriamanitra, namboarina ho an'ireo izay tia Azy sy mitandrina ny didiny. Ho fonenan'ireo zanak'Andriamanitra mahatoky mandritra ny arivo taona any an-danitra i Jerosalema Vaovao, ary aorian'izany dia eto an-tany mandritra ny mandrakizay. Misy vaovao tsara ho an'ny sasany amintsika izay tsy tia mangorona entana sy mifindra monina. Mikarakara ny zavatra rehetra Andriamanitra. Nilaza i Jaona fa nahita ilay tanana. "Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny ." - Apok. 21:2.

  Vakio ny Apôk. 21. Inona avy ireo zavatra ampanantenaina antsika?

  Maro tokoa ny voalaza eto izay zara raha takatry ny saintsika simban'ny fahotana, sy tsy mahalala afa-tsy tontolo lavo efa ravan'ny fahotana. Saingy izay takatry ny saintsika kosa dia feno fanantenana.

  Voalohany, tahaka ny nonenan'i Jesôsy niaraka tamintsika teto amin'ity tontolo lavo ity, rehefa tonga Izy, no hitoerany miaraka amintsika ao amin'ilay tontolo vaovao. Tombontsoa lehibe tokoa re no nananan'ireo izay nahita maso an'i Jesôsy akaiky sy manokana! Hanana izany tombontsoa izany indray isika, saingy tsy miavaka amin'ny voalim-pahotana izay manakona sy manova ny fijerintsika.

  Manaraka izany koa, ahoana no ahatakarantsika, isika izay tsy mahalala afa-tsy ranomaso, alahelo, fitarainana ary fanaintainana, ny iray amin'ireo teny fikasana lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly manao hoe: "Ary hofafany ny ranornaso rehetra amin'ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny zavatra taloha." - Apôk. 21:4? Ireo "zavatra taloha" rehetra ireo dia ho "lasa", dia ireo zavatra izay tsy tokony ho nisy mihitsy hatrany am-piandohana.

  Izao koa, mikoriana avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny ranon'aina madio, ary misy hazon'aina eo amin'ny andaniny roa amin'ilay onin'ny ranon'aina. Eo no hisy ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary "hahita ny tavany" izy ireo (Apôk. 22:4). Averina indray fa ireo voavotra dia hiaina ao anatin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra, izay tsy mbola ananan'ny ankamaroany amintsika ankehitriny. 

  Vakio ny Apôk, 21:8, izay miresaka momba ny anjaran'ireo izay hiatrika ny fahafatesana faharoa. Inona amin'ny fahotan'ireo olona vosoritsoritra ao ireo no tsy azon'i Jesôsy navela? Nahoana ary no very ireo olona ireo kanefa misy ireo izay nanao zavatra mitovy amin'izany fa voavonjy ihany? Inona ny fahasamihafana lehibe eo amin'ireo vondrona roa ireo? 

  Rehefa nanakaiky, ny fifaranan'ny ny asa fanompoany Jesôsy, dia nanatona azy mangingina ny mpianany ary nanontany hoe "Lazao aminay izay andro hahatongavan'izany, ary izay ho famantarana ny fihavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao." - Mat. 24:3. Nahafeno toko anankiroa ny valin-tenin'i Jesôsy ho an'ny fanontanian'izy ireo. Milaza ny amin'ireo famantarana hita eo amin'ny tontolo manodidina antsika ny Mat. 24, toy ny ady, ireo loza isan-karazany, sns. Ary ny Mat. 25 dia milaza momba ny toetoetry ny fiangonana mialoha kely ny hiverenan'i Jesôsy. Tantara telo no entiny manazava izany, ka fanoharana ny amin'ny talenta ny anankiray, izay milaza ny fomba ampiasan'ny olony ireo fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy.

  Vakio ny Mat. 25:14-19. Iza ilay nandeha ho any an-tany hafa? Iza no nanankinany ny fananany? Inona ny hevitry ny hoe "nampilaza azy ny amin'ny volany' (jereo ny Mat. 25:19)?

  Indraindray heverintsika fa fanomezana voajanahary ny talenta, dia toy ny fihirana, ny fitenenana, sns, saingy ao amin'ny tantara mitovy amin'izany ao amin'ny Lio. 19:12-24, dia ny vola sy ny fitantanana azy no voalaza manokana ao. Izao koa no nolazain'i Ellen G. White: "Naseho ahy fa tsy azo amin'ny fahafenoany ny fanoharana ny amin'ny talenta. Io lesona manan-danja io dia nomena ny mpianatra mba ho tombontsoan'ireo Kristianina velona amin'ny andro farany. Ary ireo talenta ireo dia tsy maneho fotsiny ihany ny fahafahana mitory teny sy mampianatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mihatra amin'ireo harena ara-nofo izay nankinin'Andriamanitra amin'ny vahoakany io fanoharana io." — TFC, b. 1, t. 197.

  Vakio ny Mat. 25:20-23. Inona no lazain'Andriamanitra amin'ireo izay nitantana tamim-pahatokiana ny volany mba hanohanana ny asany? Inona ny hevitry ny hoe "midira amin'ny fifalian'ny Tomponao" - Mat. 25:23?

  Mora amintsika ny mihevitra fa manana talenta betsaka kokoa noho isika ny hafa ary noho izany dia tompon'andraikitra bebe kokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ity tantara ity anefa dia ilay olona izay tsy nanana afa-tsy talenta iray - ny vola kely indrindra - no hita ho tsy nahatoky ka tsy nahazo ny fanjakana. Andeha isika hifantoka amin'izay nankinin'Andriamanitra amintsika sy ny fomba azontsika ampiasana izany ho voninahiny fa tsy hieritreritra ny amin'ny andraikitry ny hafa. 

  Ahoana ny ho fihetsikao rehefa ho tonga Andriamanitra hanao "ampamoaka" momba anao? 

  Taorian'ny fiovam-pony dia nirotsaka lalina tamin'ny asan'i Kristy i Paoly. Noho ny fanabeazana azony sy ny sainy maranitra dia ho nahita fahombiazana tokoa izy raha ny fomba fijerin'izao tontolo izao. Tahaka an i Mosesy dia nisafidy ny hitondra fahoriana miaraka amin'ireo zanak'Andriamanitra mahatoky sy noho ny fitiavana an'i Kristy i Paoly. Niaritra kapoka, tora-bato, fonja, fahavakisan-tsambo, hanoanana, hatsiaka ary zavatra maro hafa araka ny ambaran'ny 2 Kôr. 11:24-33 izy. Ahoana no nahafahany niaritra izany rehetra izany?

  Vakio ny Rôm. 8:16-18. Anisan'ny nanampy azy hahatoky ny fahafantarany fa zanak'Andriamanitra izy, amin'ny fomba ahoana.

  Manan-danja tokoa ho an'i Paoly ny valisoan'ireo izay mahatoky ka izany no nahatonga azy nafana fo tamin'ny fiaretana fahoriana ho an'i Kristy. Avy ao am-ponja no nanoratany hoe: "Ry rahalahy, tsy mbola ataoko efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesôsy ." - Fit. 3:13,14.

  Vakio ny 1 Tim. 6:6-12 izay efa hitantsika saingy mendrika ny iverenantsika. Inona ny hafatra lehibe ao amin'ireo andininy ireo, indrindra ho antsika Kristianina?

  Araka ny fomba fijery ara-Baiboly, ny fanambinana dia ny fananana izay ilainao amin'ny fotoana ilanao azy. Tsy ny fananana harena miavosa izany. Ny fanambinana koa dia ny fananana ny teny fikasana nataon'Andriamanitra ao amin'ny Fil. 4:19 manao hoe: "Fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesôsy ." Farany, ny fanambinana dia ny fahaiza-mankasitraka izay ananana ao amin'ny Tompo sy ny matoky Azy amin'ny zavatra rehetra.

  Andriamanitra dia tsy nampanantena ny zanany fa hanana ireo harena eto an-tany avokoa izy ireo. Raha ny marina, dia nilaza Izy fa henjehina ireo izay te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsara noho ny harena eto an-tany no atolony. Hoy Izy: "Hanome izay ilainareo Aho ary na aiza na aiza alehanareo dia homba anareo Aho." Ary amin'ny farany dia homeny ny olony mahatoky ny tena harena sy andraikitra ary ny fiainana mandrakizay. Valisoa lehibe tokoa izany!

  Rehefa nanantomotra ny fiafaran'ny fiainany i Paoly dia mbola nahalaza hoe: "Fa izaho dia efa hatolotra sahady, ary efa mby akaiky ny andro fialako. Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homen'ny Tompo, Mpitsara marina, ho azy amin'izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa." - 2 Tim. 4:6-8. Enga anie isika rehetra mba ho afaka hiteny toy izany koa, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, miaraka amin'ny fahazoana antoka toy izany. 

  Inty misy sarinteny momba ny fiangonana iray sy ny mambra ao anatiny izay mpitantana ara-bola mahatoky eo amin'ny raharahan'Andriamanitra eto an-tany.

  Ny fitantanam-pananana araka ny fijerin'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito manerana izao tontolo izao.

  Any amin'ny hoavy ny tantara no miseho: ary ireo pasitora sy ireo mpitarika ny fiangonana eo an-toerana dia nahavita nampita ny fahaiza-mitantana teo anivon'ny fiangonana. Nampianatra, nanofana, nanohana ary nampahery ny fianakavian'ny fiangonana izy ireo teo amin'ny lafiny fitantanam-bola ara-Baiboly.

  Ampiharin'ny olona eo arnin'ny fiainany ireo fipitsika ara-Baiboly. Mitombo ny fahalalahan-tanan'izy ireo ary manokana vola tsy tapaka izy hiatrehana ireo zavatra tsy ampoizina ka tsy mba midi-trosa.

  Fifehezan-tena, fanaraham-pitsipika, ary ny fahalalana onony no mampavaka ny fomba fiainan'izy ireo. Tsy natao hotompoina intsony ny vola ary mitombo ny fifandraisan'izy ireo amin'Ilay Andriamanitra Mpahary. 

  Sabata maraina ny andro, ary tonga hanao fanompoam-pivavahana ny olona. Misy fiadanana - tsy misy fiahiahiana momba ny ara-bola, mameno azy ireo ny fahatsapana feno fahafaha-po sy fankasitrana.

  Tsy mba mifanditra momba ny resa-bola intsony ireo mpivady. Miditra amin'ny fanompoam-pivavahana izy ireo miaraka amin'ny fahatsapana sy fanantenana ny asa sy fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'izy ireo. Mahazo fanohanana ara-bola amin'ny fahafenoany ny asa fanompoan'ny fiangonana, ary dia mahataka-davitra indrindra izany. Mampita ny fitiavan'i Kristy amin'ny fomba azo tsapain-tanana amin'ireo olona mila izany io fanohanana io. 

  Misy vola voatokana ho famatsiana fitaovana ny fiangonana izay manampy amim-pahombiazana tokoa ny asa fanompoana, sady voakolokolo tsara ireo fitaovana ireo.

  Ny fanontaniana mipetraka amintsika rehetra dia ity: "Manoloana ireo fananana rehetra nankinin'Andriamanitra tamintsika, inona no iantsoany antsika amin'izany?" 

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra: 

  1. Ao amin'ny kilasy, ifanakalozy hevitra ny amin'ny tokony ho fahatakarantsika ireto fampianarana roa ara-Baiboly mazava tsara ireto: ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana sy ny valisoa mifanaraka amin'ny asa. Ahoana no hampifandrindrana ireo hevitra roa ireo?

  2. Nahoana ny fahaizana mianina amin'izay ananantsika ankehitriny no tsy midika hoe tsy azontsika atao ny manatsara ny toe-bolantsika? Izany hoe, nahoana no tsy voatery hifanohitra ireo hevitra ireo?

  3. Tsy isalasalana fa miandry antsika ny mandrakizay. lnona avy ireo safidy ataontsika ankehitriny, eny fa na ireo safidy "madinika" aza, izay hanampy amin'ny famaritana hoe aiza no handaniantsika izany mandrakizay izany.

  Please publish modules in offcanvas position.