Lesona 1: Mandresy i Jesôsy - resy i Satana

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Apôk. 12; Efes.5:25-27,32; Fil.3:9; Dan.7:25; Isa.14:12-14; Apôk.13:14-17.

  Tsianjery: Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesôsy. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Apôk: 12:7.

  SABATA HARIVA 25 MARSA 
  Ao amin'ny "Outnumbered : Incredible Stories of History's Most Surprising attlefield Upsets" (na raha adika: "Vitsy an'isa: Tantara tsy mampino momba ny fitsimbadihana mahagaga indrindra teo amin'ny fizotry ny ady"), i Corme o'Brien dia mitantara momba ireo tafika izay na dia vitsy an'isa aza dia nandresy ihany. Voatantara ao ny amin'ny tafik'i Hannibal, izay nanana miaramila miisa 55 000, avy any Carthage, kanefa nandresy ny tafika maherin'ny Rômanina nalaza ho "tsy hay resena", izay nanana miaramila miisa 80.000. Resahiny ao ny tantara mahagaga momba ny fandresen'ny tafika grikan'i Alexandre lehibe ny fanjakana persianina.

  Isika koa dia tafiditra ao anatin'ny ady mihatra aman'aina amin'ny fahavalo fetsy. Vitsy an'isa isika ary miatrika fanoherana tsy mampino. Toa tsy hay resena ny herin'ny ratsy. Toa fahaverezana azo antoka no miandry antsika. Toa tsy azo ihodivirana ny faharesena. Toa tsy azo antenaina ny fandresena. Amin'ny fomba fijery maha-olombelona dia toa handringana antsika ny tafik'i Satana. 

  Saingy, isaorana Andriamanitra, fa na dia vitsy an'isa aza isika, na dia toa ratsy vintana aza isika (araka ny fihevitr'olombelona), na dia masiaka aza ny fanafihan'i Satana, amin'ny farany dia handresy isika amin'ny alalan'i Jesôsy. Ny lohahevitry ny Apôkalipsy, boky farany ao amin'ny Baiboly, dia izao: mandresy i Jesôsy, resy i Satana. Voasoritsoritra ao amin'ny Apôkalipsy 12 ny votoatin'izany ady izany, izay hodinihintsika amin'ity herinandro ity. Hanampy antsika hahatakatra tsara izay voambara ao amin'ny Apôkalipsy 14 sy ny hafatry ny anjely telo ity fianarana ity. 

  Ny Apôkalipsy 12 dia mampiseho andian-tantara manaitra sy topy maso momba ilay ady hatry ny ela ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy, izay niantomboka tany an-danitra ary hifarana eto an-tany. Mamerina antsika any amin'ny fotoana lasa ireo tantara ireo, hatramin'ny nanombohan'ny fikomian'i Satana tany an-danitra ka hatramin'ireo fanafihana feno habibiana hataony amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany.

  Vakio ny Apôk. 12:7-9 izay manoritsoritra io ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy io. Ahoana no mety ho nahatonga ny zavatra toy izany tany an-danitra? Inona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny maha-zava-misy ny safidy malalaka?

  Ny fahafahana misafidy malalaka dia fitsipika fototry ny fitondran'Andriamanitra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy namorona milina ("robot") Andriamanitra na tany an-danitra na ety an-tany. Amin'ny maha-olombelona antsika, izay noforonina araka ny endrik'Andriamanitra, dia afaka manao safidy ara-pitondran-tena isika.

  Ny fahafahana misafidy dia mifandray ety amin'ny fahafahana mitia. Raha esorinao ny fahafahana misafidy dia simbanao ny fahafahana mitia satria tsy mba azo ifanerena na oviana na oviana ny fitiavana. Fanehoana iray ny safidy malalaka ny fitiavana. Nanana safidy avokoa ny anjely tsirairay tany an-danitra, na hamaly fitia an'Andriamanitra na hiala Aminy amim-pitiavan-tena sy avonavona ary fireharehana. Tahaka ny nanomezana safidy mandrakizay ireo anjely tany an-danitra noho ny fitiavan'Andriamanitra, dia asehon'ny Apôkalipsy ho manana safidy mandrakizay koa ny tsirairay avy amin'ilay ady farany eto an-tany.

  Hatrizay nisian'io ady lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy io dia tsy mbola nisy izany hoe sady tsy momba ny atsy no tsy momba ny aroa (jereo ny Lio. 11:23) ary tsy hisy izany amin'ilay ady farany eto an-tany. Tahaka ny nanaovan'ny anjely tsirairay avy safidy, na hiandany amin'i Jesôsy na amin'i Losifera, ny olombelona rehetra koa dia ho tonga amin'ny safidiny farany izay tsy azo ovana amin'ny andro farany. Iza no hekentsika sy hiankohofantsika ary hankatoavintsika? Efa olan'ny olombelona hatrizay izany, ary mbola ho toy izany ihany amin'ny hoavy, saingy hampatahotra kokoa amin'ny fotoan-tsarotra farany eo amin'ny tantaran'ny tany.

  Izao anefa no vaovao mahafaly: ambaran'ny Apôkalipsy 12 ny fandresen'i Kristy amin'ny ady, ary ny hany tokony hataontsika, amin'ny fampiasana ny fahafahantsika misafidy, dia ny manapa-kevitra hiandany Aminy, Izay mpandresy. Fifaliana manao ahoana re izany hoe afaka misafidy izay tiantsika hiandaniana isika, sady fantatsika mialoha izay antoko handresy! 

  Azo inoana fa masina tokoa ny safidy malalaka ho an'i Jesôsy, izay na dia fantany aza fa hitondra Azy ho amin'ny hazo fijaliana izany, dia nomeny safidy malalaka ihany isika (jereo ny 2 Tim. 1:9). Manambara inona amintsika izany mikasika ny tokony ho fampiasantsika io fanomezana masina nefa lafo vidy io? 

  Hatrany am-piandohana dia nitady ny hamono an'i Kristy i Satana (jereo ny Apôk. 12:4,5). Na izany aza dia nandamôka ny ezaka rehetra nataony. Tamin'ny nahaterahan'i Kristy, ohatra, dia nisy anjely nampitandrina an'i Josefa sy i Maria ny amin'ny teti-dratsin'i Heroda, ka nandositra tany Egipta izy ireo. Niatrika ny fakam-panahy mahery indrindra avy amin'i Satana i Jesôsy tany an'efitra ka nahita fiarovana tao amin'ny Tenin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny "Voasoratra hoe". Tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no nanehoany ny halehiben'ny fitiavany ka nanafahany antsika tamin'ny sazin'ny fanamelohan'ny fahotana. Ny fitsanganany tamin'ny maty no manafaka antsika amin'ny herin'ny fahotana eo amin'ny fiainantsika, amin'ny maha-Mpisoronabe velona Azy.

  Vakio ny Apôk. 12:4-6,9, Efes. 5:25-27,32 ary ny Sal. 2:7-9 ary lazao ny hevitr'ireto tandindona manaraka ireto: 

  Dragona ........................................................................................................................................................................

  Vehivavy .......................................................................................................................................................................

  Zanaka lahy ..................................................................................................................................................................

  Tehim-by ......................................................................................................................................................................

  Ao amin'ny Baiboly, ny tehina dia tandindon'ny fanapahana na fahefana. Ny tehim-by dia tandindon'ny fahefana tsy mety rava, mahery indrindra ary tsy mety resy. Niatrika ireo fakam-panahy rehetra andalovantsika i Jesôsy saingy nivoaka ho mpandresy Izy. Fahavalo efa resy ny devoly. Nandresy azy teo amin'ny fiainany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty i Kristy. Satria efa nandresy ny devoly teo amin'ny hazo Kalvary i Jesôsy dia azontsika atao koa ny ho mpandresy. Tanteraka ny fandresen'i Kristy an'i Satana saingy tsy mbola tapitra ny fifanandrinana lehibe misy eo amin'i Kristy sy i Satana.

  Na izany aza, rehefa manaiky izay nataon'i Kristy ho antsika amin'ny alalan'ny finoana isika dia esorina ny trosam-pahotantsika ary voavela ny helotsika. Tanteraka isika eo anatrehan'Andriamanitra, voasaron'ny fahamarinan' i Kristy. Araka ny nosoratan'i Paoly, hoe "mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako, izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana" - Fil. 3:9. Raha voavela isika dia tsy misy azo iampangana antsika. Nandresy i Jesôsy ary resiny mandrakizay ny ratsy indrindra azon'ny fahotana sy ny faharatsiana natao taminy. Niady tamin'ny ratsy tamin'ny fomba rehetra Izy ary nandresy izany. Rehefa manaiky an'i Jesôsy amin'ny alalan'ny finoana isika dia antsika ny fandreseny. 

  Nahoana no zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahazoana antoka ny famonjena noho ny fandresen'i Kristy an'i Satana? Ahoana no hahatonga izay nosoratan'i Paoly ao amin'ny Fil. 3:9 ho fanandramantsika manokana koa?

  Araka ny ambaran'ny Baiboly dia tsy mbola resy tamin'ny ady nifanaovany tamin' i Satana i Jesôsy. Izy no Ilay mpandresy mahery, Ilay naharesy ny herin'ny ratsy. Tsara ny mino fa nandresy ireo fakam-panahin'i Satana i Jesôsy, kanefa tena ilaina koa ny mino fa ny fandresen'i Kristy dia fandresentsika koa. 

  Vakio ny Apôk. 12:10. "Nazera lay mpiampanga" antsika, inona ny fampaherezana tokony ho azontsika avy amin'izany?

  Na dia mbola mahamay aza ny ady eto an-tany dia efa resy i Satana. Tsy iadian-kevitra io. Marina izany, tsy amin'ny fandresen'i Kristy faratampony amin'ny faran'ny tantaran'ny olombelona ihany, fa amin'ny ady ifanaovantsika amin'ny fanapahana sy ny fanjakan'ny faharatsiana eo amin'ny fiainantsika manokana koa. Miaina ao anatin'ny faharesena mahakivy ny Kristianina sasany. Miandrandra fandresena toetra tsy mety na fahazaran-dratsy izy ireo fa tsy mba mamikitra amin'ny maha zava-misy marina ny fandresen'i Kristy ho azy eo amin'ny fiainany manokana. 

  Vakio ny Apôk. 12:11. Inona ny tokim-pandresena omen'i Kristy antsika ao amin'io andininy io? 

  Hitantsika impito ao amin'ny hafatra ho an'ireo fiangonana fito ao amin'ny Apôkalipsy ny andian-teny hoe "izay maharesy". Eto, ao amin'ny Apôk. 12:11, dia hitantsika indray ilay hevitra momba ny fandresena. Ao amin'ny teny nanoratana io lahatsoratra io tany am-piandohana, ny teny hoe "mandresy" dia nikao. Azo adika ara-bakiteny hoe "mandresy, mibata ny amboara, na mivoaka ho mpandresy" izany. Mariho fa azontsika atao koa ny ho mpandresy. Ny Apôk. 12:11 dia milaza fa "noho ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry" irery ihany izany.

  Ao amin'ny Apôk. 5:6, ao amin'ny fahitana ara-paminaniana, dia nijery ny lanitra i Jaona ary nahita "Zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono". Mifantoka amin'ny sorona nataon'i Kristy avokoa ny fijerin'ny lanitra manontolo. Tsy misy tsara noho ny hazo fijaliana azo anehoana ny fitiavan'Andriamanitra tsy manam-petra sy tsy takatry ny saina.

  Rehefa ekentsika izay nataon' i Kristy ho antsika amin'ny alalan'ny finoana dia afaka ny trosantsika ary tanteraka eo imason'Andriamanitra isika. Voavela ny fahotantsika (Kôl. 1:14, Efes. 1:7, Kôl. 2:14), ary "nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika" - Apôk. 12:10. Voavotra, mpandresy ary voavonjy isika, tsy noho ny fahamendrehantsika fa noho ny fandresen'i Kristy ho antsika. 

  Vakio ny Apôk. 12:6 ary ampitahao amin'ny Apôk. 12:14-16 izany. Mariho tsara ny vanim-potoana, ny famelezan'i Satana ilay "vehivavy" (ny fiangonan'Andriamanitra) ary ny nataon'Andriamanitra ho an'ny olony. Momba ny inona no resahin'ireo andininy ireo? 

  Ireo 1260 andro ao amin'ny Apôk. 12:6 dia mifanindran-dalana amin'ny "fetr'andro iray sy fetr'andro roa ary antsasaky ny fetr'andro" ao amin'ny Apôk. 12:14. Hita ao amin'ny Dan. 7:25, Apôk. 11:2,3, ary ny Apôk. 13:5 koa io faminaniana io, ary samy manondro vanim-potoana iray ihany. Noho ny fisian'ireo tandindona ao amin'ny faminaniana (tsy nisy vehivavy ara-bakiteny manana elatra nankany an'efitra) dia ampiharintsika amin'izany ny fitsipika "andro iray mira taona iray", izay fitsipiky ny fotoana ara-paminaniana (jereo ohatra ny Nom. 14:34 sy ny Ezek. 4:4-6). Izany dia midika fotsiny fa ny andro iray ara-paminaniana dia taona iray. Tamin'ny famakafakana io fe-potoana ara-paminaniana ao amin'ny Apôk. 11:2 io dia izao no nambaran'ny "Andrews University Study Bible": "Koa ireo mpandinika sy mpanazava ny tantara dia nahita ankapobeny fa ireo 1260 andro ara-paminaniana dia midika ho 1260 taona ara-bakiteny manomboka amin'ny taona 538 TrK ka hatramin'ny 1798 TrK" - t. 1673 (comments on Revelation 11:2.) Nampahory sy nanenjika ary indraindray aza namono ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky ny fiangonana ratsy fanahy iray izay niara-niasa tamin'ny fanjakana ratsy iray.

  Io fanenjehana masiaka ny Kristianina mino ny Baiboly io dia fiitaran'ilay fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Tsy maintsy nanao safidy ireo lehilahy sy vehivavy nony tafavoaka ny haizina lehiben'ny vanim-potoana antenantenany, tamin'ny fotoan'ny fanavaozana. Ho mahatoky amin'ny Tenin'Andriamanitra ve izy ireo sa hanaiky ny fampianaran'ireo pretra sy mpitondra fivavahana? Nandresy indray ny fahamarinana ary nanana vahoaka nahatoky Taminy Andriamanitra raha niatrika fanoherana mahery vaika.

  Mampahery indrindra sy mahatalanjona ny fanehoana ny fiahian'Andriamanitra ny olony ao amin'ireo andininy ireo. Mampiasa ny teny hoe "fitoerany namboarin'Andriarnanitra" ny Apôk. 12:6. Ny Apôk. 12:14 kosa milaza fa "tany no nanomezana sakafo" (DIEM) ilay vehivavy tany an'efitra, ary ny Apôk. 12:16 dia milaza fa "ny tany namonjy an-dravehivavy". Tamin'ny fotoan'ny fanenjehana mivaivay dia nanome izay nilain'ny fiangonany Andriamanitra. Tahaka izay efa nataony dia hanao toy izany koa Izy ho an'ireo vahoakany sisa amin'ny andro farany. 

  Tantara firy amin'ireo fotoam-pitsapana na fotoan-tsarotra niainanao manokana, izay mety ho nahakivy anao mora foana, kanefa nanolotra toeram-pialofana ho anao Andriamanitra ary namelona anao tao anatin'ny fihaikana nolalovanao. Ahoana no nanohanan'Andriamanitra anao tamin'ny fotoana nilanao izany indrindra? 

  Miady amin'i Kristy ny devoly hatramin'ny nikomiany tany an-danitra (Apôk. 12:7). Ny tanjon'i Satana tamin'izany fotoana izany sy ny tanjony ankehitriny dia ny hahazoany manjaka sy mifehy izao tontolo àry rehetra izao (jereo ny Isa. 14:12-14). Mifantoka eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fijeriny amin'ny andro faran'ny tantaran'ny tany. Ny Apôk. 12:17 dia manantitrantitra fa tezitra tamin' ilay vehivavy (ny fiangonana) ny dragona (i Satana) ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa. Mitoetra ho mahatoky amin'i Kristy, mankatô ny fahamarinany, ary mahatoky amin'ny iraka nampanaovina azy ny vahoakan'Andriamanitra sisa. 

  Vakio ny Apôk. 12:17. Inona ireo toetra mampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra sisa, dia ny fiangonany amin'ny andro farany, araka ny hita ao amin'io andininy io?

  Ao amin'ny Apôk. 12:17 dia tezitra tamin' ilay vehivavy, dia ny fiangonan'Andriamanitra, i Satana (ilay dragona). Tezitra amin'ny olona izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ny devoly ary hanao izay rehetra azony atao hanimbana azy ireo izy. 

  Amin'ny farany dia hanangana lalàna izy mba tsy hahazoan'izy ireo mividy na mivarotra, hampidirana azy ireo am-ponja, ary hahafaty azy ireo (jereo ny Apôk. 13:14-17). Rehefa tsy afaka ny hamono an'i Kristy i Satana dia hanao izay handringanana ireo izay iantefan'ny fitiavan'i Kristy lalina indrindra, dia ny fiangonan'i Kristy. Tsy mifantoka amin'i Moyen-Orient sy ireo adilahy misy any an-toerana ny ady farany eto an-tany; mifantoka amin'ny fanahin'ny vahoakan'Andriamanitra mipariaka manerana izao tontolo izao izany. Hery anankiroa mifanandrina izany, dia i Kristy sy i Satana. Averina indray fa tsy misy na iza na iza afa-miala amin'ny safidy ka sady tsy momba ny atsy no tsy ho momba ny aroa.

  Izao no fanontaniana lehibe mipetraka amin'io ady farany io: "Mijoro ho mahatoky amin'iza isika? Iza no ankatoavintsika?" Miantso ireo mpino izay babon'ny fitiavan'i Kristy ny lanitra, ireo izay voavonjy noho ny fahasoavany, manolo-tena hanatanteraka ny sitrapony, mahazo hery avy amin'ny Fanahiny, ary mankatô tsara ny didiny hany ka vonona hiatrika ny fahafatesana noho ny Aminy.

  aMizotra ho any amin'ny fotoan-tsarotra lehibe izao tontolo izao. Saingy ao amin'i Jesôsy, amin'ny alalan'i Jesôsy, ary noho ny amin'i Jesôsy, dia azo antoka ny fandresentsika — raha mbola mifandray Aminy koa isika ka amin'ny finoana no anaovantsika izany, dia finoana mitarika ho amin'ny fankatoavana. Miankina amin'ny safidy ataontsika izany rehetra izany. 

  Ahoana no ahitanao ny fahamarinaniny Apôk. 12:17 eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny fanandramanao manokana amin'ny maha-Kristianina anao? Izany hoe, ahoana no isehoan'ilay fifanandrinana lehibe eo amin'ny fiainanao? 

  Amin'ny heviny iray dia azo lazaina ho tsy nanan-tsafidy Andriamanitra: tsy maintsy noforoniny ho mima fahafahana ny voariny raha tiany ny hahafahan'ireo mitia Azy sy mitia ny hafa. Raha tsy nanana fahalalahana izy ireo dia tsy ho nahay nitia, ary ho nanao ahoana moa ity tontolontsika ity raha tsy nisy fitiavana? Ho tonga tahaka izay lazain'ny sasany hoe: tsy inona fa milina tsy manan-tsaina izay miasa araka ny lalàna hentitry ny antony sy ny vokany izany, ary tsy manan-tsafidy isika ao anatin'izany fa nofo sy rà, izay fitambaran-tsinga bitika noho ny atôma, ka fehezin'ireo lalàn'ny fizika fotsiny. Sary tsy dia tsara izany, ary tsy maneho izay fantatsika fa marina mikasika ny tenantsika sy ny momba antsika manontolo. Iza amintsika no mihevitra, ohatra, fa ny fitiavantsika ny ray aman-drenintsika, ny zanatsika, ny vadintsika, dia tsy inona fa fifandaminan'atôma fotsiny ihany?

  "Lalàna marina, lalàm-pitiavana, lalàna ambony sy marina, antoky ny fahasambaran 'ireo mpanompony izay manompo Azy amim-pifaliana, no fototra iorenan'ny fanjakany. Tsy fankatoavana an-jamba fa entanim-pitiavana sady feno fahatokiana sy feno fiderana no irin'Andriamanitra hananan'ny olony. Tsy azony ekena ny fankatoavana an-terisetra ka izany no nanomezany azy safidy malalaka izay fepetra tena ilaina indrindra eo amin'ny fanompoana an-tsitrapo. Tonga lafatra ny fiadanana raha mbola nanjaka tao amin 'izay rehetra noharin'Andriamanitra izany fankatoavana amim-pitiavana izany. Ny fahafinaretan'ny vahoaky ny lanitra dia ny miara-miasa amin'ny Ray Mpamorona azy hanatanteraka ny fikasany sy hampamirapiratra ny voninahiny ary hihira ny fiderany. Ambony indrindra taminy ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fifankatiavan'izy samy izy dia feno fahadiovana sy fahafoizan-tena. Tsy nisy na inona na inona nanimba izany firindrana mahafinaritra tany an-danitra izany." — PM, ed 2014, t. 8.

  Fanontaniana ifanakalozan-kevitra :

  1 Nahoana ny Apôk. 12 no mety tsara ho fampidirana ny hafatry ny anjely telo, indrindra hiatrehana ilay ady ho avy amin'ny andro farany?

  2 Ahoana no anomezan'ny Apôk. 12 toky anao manokana eo am-piatrehanao ireo fakam-panahy sy fizahan-toetra isan'andro? Misy ireo izay mino fa ny toetra nolovaintsika sy ny tontolo iainantsika no tena mamaritra ny asantsika. Miombon-kevitra amin'izany ianao sa tsia? Inona ny anjara asan'ny safidintsika amin'ny famaritana ny fitondran-tenantsika? Ifanakalozy hevitra ny fifandraisana misy eo amin'ny safidintsika sy ny herin'Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainantsika. 

  Please publish modules in offcanvas position.