Lesona 2: Fotoana andraisan’ny tsirairay ny anjarany

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Mat. 24:14; Apôk. 14:14-20; Mat. 16:27; Asa. 1:9-11; Mar. 4:26-29; Apôk. 16:1.

  Tsianjery: "Ary indro, nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny Zanak'Olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, Izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tànany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'Ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: Arosoy ny fijinjanao, ka mijinjà, satria tonga ny andro fijinjana; fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany."– Apôk. 14:14,15.

  Niteny tamin'ny vahoakany mandrakariva Andriamanitra, nanome azy ireo ny fahamarinana miavaka izay nilainy henoina tamin'izany fotoana izany. Hatramin'ny fampitandremana momba ny safodrano (Gen. 6:7) ka hatramin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany (Dan. 9:24-27), ny fitsarana mialoha ny fiaviany (Dan. 7:9, 10; Dan. 8:14), ny toe-javatra farany hiseho mialoha ny hiverenan' i Kristy (Apôk. 12-14), dia niteny tamintsika mandrakariva Andriamanitra. Amin'izao andro farany eo amin'ny tantaran'ny olombelona izao dia nandefa hafatra manokana ho an'izao tontolo izao sy ho an'ny vahoakany Izy, hafatra izay nokendrena mba hamaly ny zavatra ilaina ao anatin'izany fotoana izany. Maneho izany hafatra izany an-tsary Izy amin'ny alalan'ny anjely telo manidina eny afovoan'ny lanitra, mitondra ny hafatra maikan'ny andro farany ho an'izao tontolo izao.

  Ny hafatry ny anjely telo no hafa-pamindram-po farany avy amin'i Jesôsy, antso izay mitarika antsika hiala amin'ny fianteherana amin'ny fahamarinantsika ka hitokiantsika amin'ny fahamarinan' i Jesôsy mba hanamarina  sy hanamasina antsika ary hanome voninahitra antsika amin'ny andro farany.

  Toy ny mahazatra anefa dia tokony hisafidy an'i Kristy isika, ary hiantoraka Aminy sy hankatò Azy; ary ny safidy izay ataontsika ankehitriny dia hisy fiantraikany tokoa amin'ireo safidy izay hataontsika amin'ny fotoan-tsarotra farany izay miandry antsika. Araka izany, izao anio izao no fotoana tokony hiomanana. 

  Ny Apôk. 14 no hafa-pamindram-po farany omen'i Jesôsy ny tontolo iray lavo sy mpikomy, tontolo izay hatramin'ny enina arivo taona teo ho eo no nilomano tao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana. Ho avy ny andro izay handraisan'ny olombelona tsirairay eto ambonin'ny tany fanapahan-kevitra farany sy tsy azo ovana: ny hiandany amin'i Jesôsy na tsia. Hanakoako manerana ny tany manontolo ny hafatry ny Apôkalipsy momba ny fahamarinan'i Kristy, izay manafaka antsika amin'ny fanamelohan'ny fahotana sy ny fifehezan'ny ota eo amin'ny fiainantsika.

  Vakio ny Mat. 24:14 ary ampitahao amin'ny Apôk. 14:6. Inona ny teny fikasana nomen'i Jesôsy ireo mpianany momba ny fanapariahana amin'izao tontolo izao ny Filazantsara mialoha ny hiverenany indray? 

  Ny fampanantenana nataon'i Jesôsy hoe: "Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity," nomena ao amin'ny Mat. 24:14 dia tanteraka ao amin'ny hafatr'i Kristy ho an'ny andro farany ao amin'ny Apôk. 14:6, izay milaza fa ny filazantsara dia torina amin'ny "firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra". 

  Intelo no nilazan'i Jesôsy ao amin'ny Apôk. 22 fa ho avy faingana Izy (Apôk. 22:7, 12, 20). Ao amin'ny tontolon-kevitry ny fiaviany tsy ho ela dia izao no lazain'ny Tompontsika: "Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy; ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy."- Apôk. 22:11. Miresaka ny amin'ny fiafarana lehibe izay hitondrana ny olona tsirairay hanapa-kevitra ny hiandany amin'i Kristy na tsia ny Apôkalipsy. Mazava loatra fa isan'andro isika dia mifidy ny hiandany na tsy hiandany amin'i Jesôsy, na dia eo amin'ireo izay antsoina hoe "zavatra madinika" aza. Tsy azo inoana ny hisian'ny olona iray izay manao safidy ratsy mandrakariva amin'ny fiainany ankehitriny hiandany tampoka amin'i Jesôsy amin'ny fotoan-tsarotra farany, indrindra rehefa manohitra azy ireo ny herin'ny ratsy manontolo. Amin'izao fotoana izao, anio ary isan'andro no tsy maintsy hisafidianantsika ny ho mahatoky amin'i Kristy sy amin'ireo didiny. "Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny."- 1 Jao. 5:3. Izao no nambaran'i Ellen G. White: "Tsy manova ny toetra i Jesôsy amin'ny fiaviany. Tsy maintsy amin'izao fotoana izao no anaovana ny asa fanovana. Ny fiainantsika andavanandro no mamaritra izay ho anjarantsika amin'ny hoavy." – AAA, t. 284. 

  Ahoana no amolavolan'Andriamanitra ny toetrantsika? Inona ny fomba ampiasainy mba hitomboantsika ao amin'ny fahasoavana? Inona no azontsika atao mba hamelana ny Fanahy Masina hanova antsika ka hanahafantsika misimisy kokoa an'i Jesôsy.

  Ao amin'ny Apôk. 14 no ahitana ireo andalanteny fototra misy ny hafatra alefan'ny Tompo ho an'ny vahoakany sy ho an'izao tontolo rehetra izao. Ivon' izany rehetra izany ny fiverenan'i Jesôsy, ny fahatanterahan'ny teny fikasana nomeny, manao hoe: "Ary ho hitanareo ny Zanak'Olona mipetraka eo ankavanan'ny Hery sady avy eo amin'ny rahon'ny lanitra."- Mar. 14:62. 

  Vakio ny Apôk. 14:14. Inona ny anarana ampiasaina hanondroana an'i Jesôsy amin'ny fiverenany eto an-tany? Araka ny hevitrao, nahoana i Jaona no mampiasa io anarana io hiantsoana an'i Jesôsy? 

  In-82 no nampiasan' i Jesôsy ny teny hoe "Zanak' Olona" ao amin'ny Filazantsara mba hanondroana ny tenany. Iray amin'ireo anarany tiany indrindra izany. Nampiasa io anarana io Izy, ho fanehoana fa tiany ny fitoviana amintsika. Mpamonjy izay mahatakatra ny mahazo antsika Izy, nisedra ny fakam-panahy nahazo antsika ary nandalo tamin'ny fizahan-toetra nihatra tamintsika. 

  Izy no "Zanak'Olona" izay ho avy indray hitondra antsika hody. Ilay Jesôsy izay niara-nonina tamintsika ihany no ho avy ho antsika. Mahafeno ny fepetra hanavotana antsika Izy satria tonga anankiray tahaka antsika. Noho ny maha-tahaka antsika Azy anefa dia nifanehatra tamin'ny fakam-panahy mahamay nalefan'i Satana Izy, ary nandresy izany tokoa. 

  Inona no ampianarin'ireto andininy ao amin'ny Matio ireto antsika ny amin'i Jesôsy, Ray Zanak'Olona? 

  Mat. 16:27 .................................................................................................................................................................

  Mat. 24:27, 30 ............................................................................................................................................................

  Mat. 25:31, 32 ............................................................................................................................................................ 

  Mariho ireo singa sasantsasany ao amin'ireto andalanteny ireto: (1) Ho tonga amim-boninahitra miaraka amin'ireo anjeliny i Jesôsy, ilay Zanak'Olona. (2) Hanavaka ny ondry amin'ny osy Izy (fitsarana izany). (3) Ho tapaka mandrakizay izay ho anjaran'ny firenena sy ny olombelona rehetra. 

  Saino ny amin'ny teny hoe "Zanak'Olona" sy amin'izay lazainy momba ny maha-olombeiona an'i Kristy. Na dia Andriamanitra aza lzy dia tonga iray tahaka antsika, mitovy amintsika saingy tsy mba nanota toa antsika. Inona ny fanantenana mahatalanjona atolotr'izany anao momba (1) ny fahafantarana ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy (2) ny fahafantarana fa azony atao ny mahatakatra ny ady atrehinao ary hanome ny fandresena anao lzy amin'izany? 

  Vakio ny Apôk. 14:14 sy ny Asa 1:9-11. Inona avy ireo fitoviana hitanao? 

  Izao no ambaran'i Jaona: "Ary indro, nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny Zanak 'Olona nipetraka teo ambonin'ny rahona."- Apôk. 14:14. Rehefa niakatra ho any an-danitra i Jesôsy dia noraketin'i Lioka ao amin'ny Asa. 1:9 fa raha mbola nitsangana ireo mpianatra ka nijery ny lanitra dia "nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan 'ny masony intsony Izy [Jesôsy]". Tao anatin'ny anjely marobe toy ny rahona no niakaran'i Jesôsy ary hiverina indray miaraka amin'ny anjely marobe toy ny rahona Izy. Rehefa izay dia nilaza tamin'ireo mpianatra izay talanjona ireo anjely ao amin'ny Asa. 1:11, manao hoe: "Iny Jesôsy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra." Misy fahamarinana avy amin'Andriamanitra izay mety tsy hita miharihary ao amin'io andalanteny io. Io "Jesôsy io ihany", Ilay "Zanak'Olona", Ilay namindra teo amin'ny lalana feno vovoka tao Nazareta, Ilay nanao ny asa fanompoany teo amin'ireo arabe feno olona tany Jerosalema, Ilay nanasitrana ny marary tao an-tanànan'Isiraely ary nitoriteny teo amin'ireo tendrombohitra misy ahitra milenodenok'i Galilia, dia ho avy indray. 

  Voatonona ao amin'ny resaka mikasika ny fitsarana ao amin'ny Dan. 7 koa ny Zanak'Olona. 

  Vakio ny Dan. 7:9, 10, 13, 14. Nahoana i Daniela no niantso an'i Jesôsy hoe "Zanak'Olona" ao anatin'ny tontolon-kevitra lehibe toy ny fitsarana? Araka izay efa hitantsika, inona no mampahery ao amin'ny fahafantarana fa ny "Zanak'Olona" dia manana anjara toerana lehibe tokoa ao amin'ny fitsarana? 

  Ao amin'ny Dan. 7:9, 10 dia hitan'i Daniela ny fitsarana tany an-danitra niaraka tamin'ireo anjely alinalina mponin'ny lanitra izay niangona nanodidina ny seza fiandrianana. Natao ny fitsarana ary nosokafana manoloana an'izao tontolo rehetra izao ny boky - ny firaketan'ny lanitra ny fiainantsika. Ao amin'ny Dan. 7:13,14 dia manatona ny Fahagola, ny Ray, ny Zanak'Olona ary mandray ny fanjakany mandrakizay. Ny fitsarana dia maneho amin'izao tontolo rehetra izao fa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia nanao izay rehetra azony natao mba hamonjena ny olombelona rehetra. Tsy manamarina fotsiny ihany ireo olona masina io fitsarana io fa manamarina ny toetran'Andriamanitra koa manoloana ireo fiampangana diso ataon'i Satana (jereo ny Jôba 1--2, Sal. 51:1-4). 

  Saino ny amin'ny handinihana ny fiainanao manontolo an-tsipiriany eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ary  no hany fanantenana ho anao rehefa mitranga izany? (Jereo ny Rôm. 8:1) 

  Manoritsoritra an' i Jesôsy ho "Zanak'olona (...) Izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tànany" i Jaona (Apôk. 14:14). Ny teny ilazana ny "satroboninahitra" dia stephanos. Satroboninahitry ny mpandresy izany. Rehefa nandresy tamina fifaninana goavana ny atleta iray dia nomena stephanos, satroboninahitry ny haja sy ny voninahitra ary ny fandresena izany. Nisy fotoana izay nisatrohan'i Jesôsy satro-tsilo; tandindon'ny fahafaham-baraka sy ny eso izany. Natao tsinontsinona Izy ary nolavin'ny olona. Notevatevaina Izy, nesoina, nororana, nokapohina ary novelesina tamin'ny karavasy. Izao kosa dia satroboninahitra be voninahitra no eo an-dohany ary ho avy indray Izy, saingy amin'ny maha-Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo Azy. 

  Vakio ny Apôk. 14:15 sy ny Mar. 4:26-29. Inona ny fitoviana hitanao eo amin'ireo andininy ireo? Inona no resahin'izy ireo? 

  Avy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny voninahitry ny tempoly ilay anjely. Mijery ilay anjely Andriamanitra ary miteny hoe: "Tonga ny andro fijinjana; fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany". Manidina avy eo amin'ny tempoly ho eo amin'i Jesôsy ilay anjely ka milaza amin'ny feo mahery hoe: "Tonga ny andro fijinjana; fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany". Andeha alaivo ireo zanakao ary ento mody ao an-trano. Naverin' i Jesôsy imbetsaka ny fanoharana nalaina avy tamin'ny fambolena ao amin'ny Testamenta Vaovao. Maherin'ny indray mandeha no ampiasany ny fanoharana momba ny fijinjana ny voa efa masaka mba hanehoana ny fitomboan'ny voan'ny filazantsara eo amin'ny fiainan 'ny vahoakany. "Ny fitsimohan'ny voa dia mampiseho ny fiandohan'ny fiainana ara-panahy, ary ny fitomboan'ny zava-maniry dia sary mahafinaritra mampiseho ny fitomboan'ny Kristianina. Tahaka ny amin 'ny zava-boary ny amin'ny fahasoavana: tsy misy aina raha tsy misy fitomboana. Tsy maintsy mitombo ny zava-maniry na maty. Mitombo amim-pahanginana sy tsy hita maso nefa tsy ankijanona izy, toy izany koa ny fitombon'ny fiainana kristianina. Mety ho tanteraka ny fiainantsika amin'ny ambaratonga tsirairay eo amin'ny fitomboana; nefa raha tanteraka ny fikasan 'Andriamanitra momba antsika, dia hisy fandrosoana tsy an-kijanona. Asa mandritra ny fiainana ny fanamasinana. Arakaraka ny hihamaroan'ireo fotoana mety eo anoloantsika no mampitatra ny fanandramana ataontsika sy hampitombo ny fahalalantsika."— HF, t. 46.

  Ny fahamasahan'ny voa volamena dia maneho ireo rehetra izay voaovan'ny fahasoavana, voahetsiky ny fitiavana ary miaina fiainam-pankatoavana ho voninahitry ny anaran'i Kristy. Miray amin'ny fon'i Jesôsy ny fon'izy ireo ary ny faniriany rehetra dia izay irin'i Jesôsy.

  Ahoana ny fahazoanao izay nambaran'i Ellen White manao hoe: "amin'ny dingam-pivoarana rehetra dia mety ho tonga lafatra ny fiainantsika"? Inona no hevitr'izany, indrindra rehefa, azontsika atao ankehitriny ny mahita ireo fahadisoantsika sy ireo toetra ratsintsika?  

  Misy fijinjana roa ao amin'ny Apôk. 14. Ny fijinjana ny voa volamena izay maneho ireo marina, ary ny fijinjana ny voaloboka feno rà izay maneho ireo olona tsy marina na ireo very. Samy efa masaka ireo vokatra roa ireo. Efa nahatratra ny fahamasahana tanteraka ny voa rehetra nafafy.

  Vakio ny Apôk. 14:17-20. Inona ny hevitry ny teny hoe "ny famiazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra"? Jereo koa ny Apôk. 14:10, Apôk. 15:1 ary ny Apôk. 16:1. 

  "Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy"- Apôk. 14:18. Indro ilay anjely izay mibaiko ny afon'ny fitsaran'Andriamanitra farany. Masaka ny vokatra. Nahatratra ny fetrany ny fahotana. Nihoatra ny tsipiky ny famindram-pon'Andriamanitra ny fikomiana. Na dia ratsy tokoa aza ny zava-misy dia hiharatsy hatrany izany mandra-pahatonga izany ho foana tanteraka. Nanao izay rehetra azony natao ho antsika Ilay Andriamanitra fitiavana, ao anatin'izany ny fanolorany ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ho fanatitra noho ny fahotantsika. "Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika."- 2 Kôr. 5:21; jereo koa ny Gal. 3:13.

  Inona no azon'Andriamanitra natao mihoatra noho io hazo fijaliana io? Tsy misy na inona na inona azon'ny fahasoavana atao intsony mba hamonjena ireo izay nandà mandrakariva ny Fanahy Masina.

  Indro ny hafatra ara-paminaniana maika avy ao amin'ny Apôk. 14. Efa namokatra avokoa ny voa nafafy rehetra. Masaka dia masaka ny voa ary efa vonona hojinjaina ny voaloboka. Maneho ny endrik'Andriamanitra izay feno fahasoavana, fangoraham-po, famindram-po ary fitiavana amin'izao tontolo rehetra izao ny vahoakan'Andriamanitra. Ny zanaky ny ratsy kosa dia maneho ny fieremana, ny filana ambany, ny fialonana ary ny fankahalana. Ny toetran'i Jesôsy no miseho eo amin'ny sokajin'olona iray, ary ny an'i Satana kosa no miseho eo amin'ny ankilany.

  Ho hitan'izao tontolo rehetra izao eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fanehoana ny fahamarinana izay mety tsy mbola hitan'ny taranaka nisy hatrizay. Mifanohitra amin'ny fahamarinan'i Kristy izay aseho eo amin'ny vahoakany, dia ho hitan'izao tontolo rehetra izao ny vokatra fenon'ny fikomiana tamin'Andriamanitra. Haseho miharihary manoloana ny olona sy ny anjely ny faharatsiam-panahy, ny faharatsiana, ny fahotana ary ny fandikan-dalàna. Hiharihary amin'izao tontolo rehetra izao, amin'ny olombelona sy ny anjely, ny tsy fitoviana eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny meloka, ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana.

  Ahoana no ahafahanao mamantatra ny fahasamihafana eo amin'ny tsara sy ny ratsy? Inona no maha zava-dehibe ny fahaizantsika manavaka izany? (Jereo ny Heb. 5:14.) 

  "Lalàna manan-kery amin'ny ara-tsaina sy ny ara-panahy ny hoe miova araka izay banjinintsika isika. Mivoatra miandalana hifanaraka amin'izay zavatra avelantsika hiantombenany ny saina. Manjary miray volo amin 'izay nozarina ho tiany sy hajainy izy. Ny olona dia tsy hisandratra na oviana na oviana ho ambony kokoa noho ny filamatra nofidiny ara-pahadiovana sy fahatsarana ary fahamarinana. Raha ny tenany no nataony ho tarigetra ambony indrindra hotratrarina, dia tsy hahatratra na oviana na oviana izay ambony noho izany mihitsy izy. Ny marina dia hitotongana ambany kokoa hatrany izy. Ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no manan-kery hanandratra ny olona. Raha avela samirety izy, dia tsy maintsy hitsontsori-midina ny lalany."- HM, t. 579.

  Tsy tsikaritra na miharihary, saika tsy voamarika mihitsy aza amin'ny voalohany, no hiovan'ny toetrantsika sy ny maha-isika antsika arakaraka ny voa afafintsika ao an-tsaintsika. Mamafaza voa tsara dia hitondra vokatra tsara izany. Raha mamafy voa ratsy eto amin'ity fiainana ity ianao dia hitondra ny vokatr'ity tontolo ity eo amin'ny toetranao izany. Raha mamafy ny tsy fiheverana an'Andriamanitra sy ny soatoavina ary ireo laharam-pahamehana ara-panahy isika dia hijinja ny vokatry ny tsy firaharahana - ny tsy firaihana, ny fiheveren-tena ho mety eo amin'ny lafiny ara-panahy ary ny fahasorenana eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izany no antony ilazana fa mifidy ny lalana mampidi-doza ireo izay mihevitra hoe: "Fantatro fa indray andro dia ho tonga ny fanenjehana farany, ny mariky ny bibidia' sy ny sisa, saingy rehefa ho tonga izany dia ho vonona aho". Miantso antsika Andriamanitra ankehitriny, amin'izao fotoana izao indrindra, ny mba hametrahantsika ny fiainantsika eo Aminy. Arakaraka ny anemorantsika ny famaliantsika ny Fanahy Masina no mahasarotra ny fanarahan'ny fanahy ireo fitaoman'Andriamanitra ary mahatonga azy ho mora latsaka kokoa ao amin'ny famitahan' ilay ratsy sy mino izany. 

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra: 

  1. Inona ny fifandraisana misy eo amin'ny hoe voavonjy noho ny fahasoavana sy ny mitombo ao amin'ny fahasoavana, ao amin'ny tontolon-kevitry ny Apôk. 14:14-20 sy ny fitsipiky ny fijinjana?

  2. Ifanakalozy hevitra ireo singa ilaina ho amin'ny fitomboan'ny zava-maniry ary ampitahao amin'ny fitomboantsika ara-panahy ireo. Inona avy no mampitovy azy? Raha lazaina amin'ny fomba hafa, inona no azontsika ianarana avy amin'ny fitomboan'ny zava-manlry izay azontsika ampiharina eo amin'ny fiainantsika manokana?

  3. Misy fahasamihafa na ve eo amin'ny fahafahana misafidy nomen'Andriamanitra antsika sy ny finiavana? Nahoana no zava-dehibe ho an'ny Kristianina eo an-dalam-pitomboana ny fahatakarana io fahasamihafana io?

  4. Nahoana ny anarana hoe "Zanak'Olona" no fampaherezana amin'ny andro fitsarana, raha misaina mialoha ny amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany isika? Nahoana no mampahery ny fahafantarana fa misy Lehilahy iray, Olombelona, any an-danitra, misolo tena antsika eo amin'ny fitsarana? 

  Please publish modules in offcanvas position.