Lesona 3: Filazantsara mandrakizay

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Apôk. 14:6-12; 1 Kôr. 15:1-4; Rôm. 3:24-26;1 Pet. 1:18-20; Mat. 28:19,20; Asa. 1:8. 

  Tsianjery: "Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin 'izay monina arnbonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra." -Apôk. 14:6. 

  Mariho fa manomboka amin'ny filazantsara «mandrakizay» ny hafatry ny anjely telo ao amin'ny Apôk. 14:6. Raha tsy takatsika ny halalin'ny filazantsara dia tsy ho hitantsika ny hevitry ny hafatry ny anjely telo. Tsy ho takatsika amin'ny fahafenoany na oviana na oviana ireo lohahevitra ao anatin'ny hafatr'Andriamanitra momba ny andro fitsarana, na ny faharavan'i Babilôna, na ny mariky ny bibidia, raha tsy azontsika ny filazantsara. 

  Vakio ny 1 Kôr. 15:1-4, Rôm. 3:24-26, sy ny Rôm. 5:6-8. Manao ahoana lay "filazantsara mandrakizay" raha araka ny voalazan'ireo andininy ireo? Inona ny fanantenana lehibe aseho antsika eto?

  Ny filazantsara dia vaovao mahafaly sy mahatalanjona momba ny fahafatesan'i Kristy noho ny fahotantsika, ny fitsanganany tamin'ny maty be voninahitra, ary ny fitiavany tsy miova sy ny fiahiany antsika mandrakariva. Afaka amin'ny sazin'ny fahotana sy ny heriny isika noho ny finoana ny rà nalatsany sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Nameno ny fisainan'ny apôstôly Paoly ny amin'i Kristy ary ivon'ny fampianarany sy ny toriteniny. Nanavotra azy tamin'ny fanamelohana sy ny fahatsiarovan-tena ho meloka noho ny fiainany lasa i Kristy voahombo. Nanome hery azy ho an'ny ankehitriny i Kristy nitsangana tamin'ny maty, ary nanome azy fanantenana ny amin'ny hoavy i Kristy ho avy indray. Mariho ireto hevitra efatra avy amin'ireo andalanteny ao amin'ny Rômana ireo: 

  1. Hamarinina maimaim-poana amin'ny alalan'ny fahasoavana isika.

  2. Fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra ny fahasoavana.

  3. Manamarina ireo izay manaiky an'i Jesôsy amin'ny finoana ny fahasoavana.

  4. Fony mbola mpanota isika dia efa naseho antsika ny fitiavan'Andriamanitra.

  Tsy mendrika antsika, tsy azo amin'ny alalan'ny asa tsara ataontsika, ary tsy azontsika vidina ny fahasoavan'i Kristy. Ny fahafatesana feno fijaliana sy mangirifiry indrindra izay tokony ho anjaran'ny mpanota very no nihatra tamin' i Kristy. Nianjady Taminy ny firehetan'ny fahatezeran'ny Ray sy ny fitsarany ny fahotana. Nolavina Izy mba ho azo ekena kosa isika. Maty teo amin'ny toerantsika Izy mba hananantsika fiainana, dia ny fiainany.

  Tokony hahagaga àry ve raha tsy maintsy ho avy amin'ny finoana ny famonjena fa tsy avy amin'ny asan'ny lalàna? Inona no azontsika anatsarana izany, inona no azon'ny asantsika, eny fa na izay tsara indrindra sy feno ny Fanahy Masina aza, ampiana amin'izay efa nataon'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana?

  Ary izany drafitra izany, ny drafi-pamonjena, dia efa napetraka hatry ny fony fahagola (2 Tim. 1:9; Tit. 1:2; Efes. 1:4), izay manampy antsika hahatakatra ny antony iantsoana ny filazantsara hoe "mandrakizay". Talohan'ny nahariana izao tontolo izao dia efa fantatr'Andriamanitra izay hitranga, ary izany no namolavolany ny drafi-pamonjena ho fiatrehana ny fotoan-tsarotra rehefa hiseho izany. 

  Tamin'ny andron'ny Isiraely fahiny, raha nivavaka tamin'andriamanitra maro ireo Jentilisa nanodidina azy, dia andriamanitra hazo sy vato, dia toy izao ny fanambaram-pinoana mazava sy miavaka nataon'ny Isiraely, izay hita ao amin'ny Deo. 6:4: "Mihainoa, ry Isiraely: Jehôvah Andriamanitsika dia Jehôvah iray ihany." Nandritra ny taonjato maro, ny fihirana ny Shema (iantsoana ny vavaka izay mifototra amin'ilay teny hebreo nadika hoe "mihainoa") dia nampahatsiahy ireo Jiosy ny fomba fijery ara-panahy izay niraisan'izy ireo amin'ny maha-vahoaka azy, ary nanamafy orina ny fanapahan-kevitr'izy ireo hihazona ny maha-izy azy manokana amin'ny maha-mpanompo an'Andriamanitra azy, dia Ilay tena Andriamanitra marina sady tokana.

  Ho an'ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, ny hafatry ny anjely telo ao amin'ny Apôk. 14 no Shema antsika. Io no fanambarana ny finoantsika. Manambara ny maha-isika antsika izany amin'ny maha-vahoaka antsika ary manoritsoritra ny iraka ampanaovina antsika eo amin'izao tontolo izao. Raha fintinina, ny maha-isika antsika ara-paminaniana dia voalaza mazava ao amin'ny Apôk. 14:6-12 ary ao no ahitana ny faniriantsika hitory ny filazantsara amin'izao tontolo izao.

  Ao amin'ny lesona amin'ity herinandro ity dia hanomboka handinika an-tsipiriany ny Apôk. 14:6-12 isika, kanefa amin'ny mason'ny fahasoavana no handinihantsika izany, amin'ny fihainoana an'Andriamanitra miteny amin'ny fontsika.

  Rehefa mieritreritra momba ilay boky farany ao amin'ny Baiboly (ny Apôkalipsy) ny ankamaroan'ny olona, dia tsy mba tonga ao an-tsainy ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny hafatr'Andriamanitra ho an'ny andro farany izy ireo dia matetika no mitodika haingana any amin'ireo bibidia mampatahotra, ireo tandindona mifono zava-miafina, sy ireo sary hafahafa ny sain'izy ireo. Ny bokin'ny Apôkalipsy dia mampatahotra olona maro tahaka ny anomezany toky olona maro koa. Mampalahelo ihany izany satria raha ny marina dia fahasoavana mitafotafo sy fanantenana lehibe no mameno azy. Izany hoe, na dia eo anivon'ireo bibidia mampatahotra sy ireo fampitandremana ny amin'ny fanenjehana ary ireo fotoan-tsarotra ho avy aza, dia mbola manome antsika antony hifaliana amin'ny famonjeny hatrany Andriamanitra. 

  Vakio ny Apôk. 1:1-3 sy ny Apôk. 14:6. Ahoana no ampahafantaran'ireo andininy ireo antsika tsy ny momba ny bokin'ny Apôkalipsy ihany, fa ny amin'ny "filazantsara mandrakizay" koa?

  Ny Apôkalipsy manontolo dia momba an'i Jesôsy. Io no hafatra ampitainy amin'ny vahoakany, ary miantefa manokana amin'ny fiangonany amin'ny andro farany. Hafatra feno fahasoavana momba ny fanantenantsika amin'ny andro farany izany. Manerana io boky io dia voalaza ho Ilay Zanak'Ondry voavono i Kristy, ary fitahiana no ampanantenaina ireo izay mamaky sy mahatakatra izany ary miaina araka ny fahamarinana voambara ao. 

  Araka ny Apôk. 1:5,6 dia i Jesôsy no Ilay "tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra Rainy". Voavela heloka isika ao amin'i Kristy. Mamela ny helotsika tamin'ny lasa ny fahasoavana, manome hery antsika ho an'ny ankehitriny, ary mitondra fanantenana ho an'ny hoavintsika. Izany hoe, afaka amin'ny sazin'ny fahotana sy ny heriny isika ao amin'i Kristy, ary indray andro any, tsy ho ela, dia hofongorana tanteraka tsy ho eo amintsika intsony ny ota. Izany no hafatry ny boky farany ao amin'ny Baiboly, dia ny Apôkalipsy.

  Hafatra maika koa izany, izay naseho voalohany tamin'ny alalan'ny anjely nanidina faingana teo afovoan'ny lanitra, nitondra "ny filazantsara mandrakizay". Ny filazantsara? Famonjena amin'ny alalan'ny finoana ao amin'i Kristy? Ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny toerantsika ho fanavotana antsika? Ny fanomezan-toky ny fiainana mandrakizay, tsy avy amin'izay haintsika atao fa noho izay nataon'i Kristy ho antsika? Izany rehetra izany no hita ao amin'ny fiandohan'ny hafatry ny anjely telo? Ary tena izany tokoa!

  Tsy mahagaga àry raha hafatra feno fahasoavana sy fanantenana ary toky ho antsika olombelona ory sy mijaly izany. 

  Na dia mora aza ny mifantoka amin'ireo bibidia sy ireo fampitandremana amin'ny andro farany, araka ny voasoritsoritra ao amin'ny Apôkalipsy, dia ahoana no ahaizantsika mandanjalanja izany rehetra izany mba hampifantoka antsika koa amin'ilay hafatra tsy iadian-kevitra fa manan-danja indrindra ao amin'ny Apôkalipsy, dia ny nanaovan'i Kristy sorona ny ainy ho famonjena antsika? 

  Ny hafatry ny anjely telo dia tantaram-pahasoavana. Tantaran'ny fitiavana tsy manam-petran'ny Mpamonjy iray izany — tantaran'i Jesôsy izay tia antsika loatra ka naleony niaritra fahafatesana toy izay hahita ny iray amintsika ho very. Tantaran'ny fitiavana tsy mety ritra, tsy takatry ny saina. mandrakizay ary tsy manam-pahataperana izany.

  Tsy misy zavatra ka tsy efa hitan'Andriamanitra mialoha. Tsy mandaitra Aminy ny rivo-piovana entin'ny safidin'ny olombelona. Araka ny efa hitantsika, ny drafiny hanafaka antsika amin'ny fanapahan'ny ota dia tsy nataony tao anatin'ny fahamaizana rehefa hitany nanangasanga ny ota sy ny haratsiny. Tsy mba nanampoka an'Andriamanitra ny tantara mahatsiravin'ny fahotana. 

  Vakio ny Apôk. 13:8 sy ny 1 Pet. 1:18-20. Inona no ambaran'ireo andininy ireo antsika momba ny drafi-pamonjena?

  Ny andian-teny hoe "filazantsara mandrakizay" ao amin'ny Apôk. 14:6 dia miresaka ny amin'ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy. Raha namorona ny olombelona niaraka tamin'ny fahafaha-misafidy ara-môraly Andriamanitra dia efa tsinjony mialoha fa hanao safidy diso izy ireo. Raha afaka misafidy àry ireo voariny dia afaka misafidy koa ny hikomy amin'ny toetrany (Andriamanitra) be fitiavany. Ny hany fomba azo nisorohana izany dia ny namoronana milina ("robot") azo nofehezina sy nobaikoin'ny drafitra avy any an-danitra. Ny fanerena hankatò anefa dia mifanohitra amin'ny toetran'Andriamanitra. Mitaky safidy ny fitiavana, ary vantany vao manana fahafaha-misafidy ny voary dia afaka manao safidy ratsy. Noho izany dia efa voavolavola tao an-tsain'Andriamanitra talohan'ny fikomian'ireo ray aman-drenintsika voalohany tao Edena ny drafi-pamonjena. "Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina taty aoriana, na nalamina taorian'ny nahalavoan´i Adama. Fanambarana ny zava-niafina, izay voàfina hatry ny fony fahagola izany. Famelabelarana foto-kevitra izay niorenan'ny seza fiandrianan 'Andriamanitra hatry ny fahagola izany." — IFM, t. 12.

  Tsy miresaka fotsiny ny amin'ny lasa sy ny ankehitriny ny "filazantsara mandrakizay", fa izy no fototra iorenan'ny hoavy feno fanantenana. Miresaka ny amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Ilay maniry mafy ny hiaraka amintsika mandrakizay izany. 

  Vakio ny Efes. 1:4. Saintsaino ny hevitry ny hoe "fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao" dia efa "nifidy" anao tao Aminy I Kristy mba hovonjena ao Aminy. Nahoana no tokony hampahery anao tokoa izany fahamarinana izany? 

  Vakio indray ny Apôk. 14:6. Hatraiza ny fidadasiky ny fitoriana ny filazantsara mandrakizay, ary nahoana ny valin'izany no zava-dehibe ho antsika sy ny iraka nampanaovina antsika ary ny fiantsoana amin'ny maha-fiangonana antsika?

  Araka ny hafatra maika ho an'ny andro farany avy tamin'ilay anjely voalohany, ny "filazantsara mandrakizay" dia tokony hotorina amin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Iraka lehibe, midadasika, goavana, ary feno tokoa izany ka mahafaoka ny zavatra rehetra. Mitaky ny ezaka tsara indrindra sy fanoloran-tena tanteraka avy amintsika izany. Mahatonga antsika hiala amin'ny fiahiahiana ny amin'ny tombontsoantsika manokana izany ho amin'ny faniriana fatratra hanompo an'i Kristy. Mitaona antsika hihevitra zava-dehibe lavitra noho ny tenantsika izany ary mitarika ny saintsika hihoatra lavitra ny fetrany ho amin'ny fijery mivelatra kokoa.

  Vakio ny Mat. 28:19,20. Ahoana no ifandraisan'ireo andininy ireo amin'ny hafatry ny anjely voalohany?

  Ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe "A Quest for More: Living for Something Bigger Than You," dia miresaka ny amin'ny Sakaiza ao amin'ny filana ara-tsaina ao amin'ny olombelona tsirairay i Paul David Tripp, dia ny mba ho isan'ny zavatra iray lehibe noho ny tenany: "Ho amin'ny zavatra lehibe lavitra noho ny fiainany no namoronana ny olombelona. Ny fahotana no manosika antsika hametra ny fiainantsika ho kely tahaka izao fiainantsika izao. Nomena antsika ny fahasoavan'i Kristy mba hampiala antsika ao amin' ilay tontolontsika tery sy mihidy, izay tsy mahalala afa-tsy ny tenantsika, sy mba hanafaka antsika ka hiainantsika ho amin'ny tanjona mandrakizay sy hiravoravoantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra."

  Tsy misy zavatra mampahery kokoa, mahafa-po kokoa, maha-sambatra kokoa noho ny hoe manana anjara ao anatin'ny fihetsehan'ny lanitra, manaraka ny fitondran'Andriamanitra mba hanatanteraka asa lehibe lavitra, mivelatra lavitra, izay tsy mety ho vitan'ny olombelona samirery na oviana na oviana. Ny iraka nomen'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Apôk. 14 no lehibe indrindra amin'ny asa nankininy tamin'ny fiangonany. Antso avo ho antsika izany mba hanokanantsika ny fiainantsika ho amin'ilay asan'ny lanitra lehibe indrindra, dia ny hanambara ny fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina mialoha indrindra ny fiverenan'i Jesôsy. 

  Inona ny fanandramana niainanao manokana ka nandraisanao anjara tao anatin'ny zavatra iray lehibe lavitra noho ny tenanao? Ahoana no anampian'izany fanandramana izany anao hahatakatra ny tian'ity lesona androany ity hambara? Ary inona no mety ho lehibe kokoa noho ny hoe amplasain'llay Mpahary izao rehetra izao ianao mba hitondra fiovana mandrakizay eo amin'izao tontolo ary rehetra izao? 

  Saintsaino izay voalaza ao amin'ny lesona tamin'ny Alarobia mikasika ny filantsika hanana anjara ao anatin'ny zavatra lehibe lavitra noho ny tenantsika sy ny fiainantsika kely, izay tsy maharitra, matetika no simba sy ratsy, ary mandiso fanantenana (Iza no tsy efa nahatsapa ny sasany amin'ireo teo amin'ny fiainany?). Ary misy heviny lehibe tokoa io faniriana io. Raha ny tenantsika no jerena, inona moa isika fa tsy vonga-nofo manana atidoha — akora ôrganika milanja kilao maromaro izay karibônina no fotony, ka ny mandrafitra azy dia manakaiky kokoa ny akoho voahendy iray siny noho ny "disque dur" (fitaovana iray manana anjara asa lehibe ao anatin'ny solosaina)?

  Midika inona itony fonosan-kena kely mandehandeha itony raha mitaha amin'ny mandrakizay manodidina azy? Ny mivelona ho an'ny tena ihany, ny tsy fiheverana zavatra lehibe lavitra noho ny tena eo amin'ny fiainana, kanefa misy zavatra maro manodidina antsika ankoatra ny tenantsika, dia mitovy amin'ny fitokana-monina mandra-pahafaty eo anivon'ny tanàn-dehibe iray izay tsapantsika sy rentsika fa mitepo fiainana. Ary inona no zavatra lehibe kokoa, miezinezina kokoa, sy be voninahitra kokoa ary misy vokany kokoa azontsika atao eo amin'ny fiainana noho ny fitoriana ny fiainana mandrakizay nampanantenaina antsika ao amin'i Jesôsy?

  "Hidodododo hatraiza hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary ny tavany hazava sy hamirapiratra noho ny fanokanan-tena marina. An'arivony ny feo manerana ny tany, izay hitondra ny hafatra fampitandremana. Hisy fahagagana hatao, hositranina ny marary, ary hisy famantarana sy zava-mahazendana hanaraka ny mpino. Hanao fahagagana mamitaka koa i Satana, ary hampidina afo avy any an-danitra mihitsy eo imason'ny olona izy (Apokalypsy 13:13). Amin'izany dia hisafidy izay hombany ny mponina ety an-tany." - HM, t. 637. 

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra: "
  1- «Maro no nanoratra tamiko nanontany ahy raha ny hafatra momba ny fanamarinana amin'ny finoana no hafatry ny anjely fahatelo, ary namaly aho hoe: 'Io marina tokoa no hafatry ny anjely fahatelo'» - ARSH, 1 Avrily 1890. Inona no ifandraisan'ny fanamarinana amin'ny finoana amin'ny hafatry ny anjely telo.

  2- Saintsaino ny amin'ilay teny hoe "filazantsara mandrakizay". Inona ao amin'ny filazantsara no mandrakizay?'

  3- Midika inona ny hoe misy Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito any amin'ny firenena marobe manerana izao tontolo izao? Manambara inona mikasika ny fitahian'Andriamanitra ny ezaka nataontsika hatramin'izao izany? Ary koa, ahoana no ahafahan'ny fiangonana misy anao, na ny Sekoly Sabata ao am-piangonanareo aza, mandray anjara bebe kokoa ho "famitana ny asa" 

  Vokatry ny famakafakana sy fandinihana lalina ny Baiboly, dia nitombo ny fahatakaran'ireo Advantista voalohany ny hevitr'ireo hafatra ireo. Tsapan'izy ireo fa nanana hafatra voatokana ho an'izao taranaka izao Andriamanitra - hafatra maika momba ny andro farany izay tokony hotorina amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, mba hampiomanana izao tontolo izao ho amin'ny fiverenan'i Kristy. Ny hafatry ny anjely telo no nandrisika ny iraka advantista hatrany am-piandohana.

  Tamin'ny taona 1874 no nandefasan'ny Foibe maneran-tany ny misiônerantsika voalohany tany Eorôpa. "Lehilahy mahay indrindra eto anivontsika" no nilazan'i Ellen G. White an'i John Andrèws. Nahay tenim-pirenena fito farafahakeliny i Andrews ary nahay tsianjery ny Testamenta Vaovao sy nahalaia tsara ny ankamaroan'ny bokin'ny Testamenta Taloha. Nahira-tsaina tokoa izy, mpanoratra nahomby, mpitoriteny nahery ary teôlôjianina nahay. Nahoana no mandefa olona toy izany any amin'ny toerana izay tsy misy afa-tsy mpino vitsy monja?

  Nahoana no irahina hiasa ho any an-tany tsy fantatra ny "lehilahy mahay indrindra" mba ananana? Ary nahoana no vonona handeha izy? Taona vitsy talohan'io no nahafatesan'ny vadiny. Nahoana izy no vonona ny handao ny fianakaviany sy ireo namany tany Amerika mba ho any amin'ny firenena tsy fantatra miaraka amin'ireo zanany roa, ka nahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'i Kristy?

   Tokana ihany ny anton'izany. Ninoany fa ho avy tsy ho ela i Jesôsy, ary tsy maintsy ampitaina manerana izao tontolo izao ny hafatry ny fahamarinan'ny andro farany. Teo amin'ny tantarantsika olombelona dia nandeha hatrany amin'ny faran'ny tany ireo olona namiratra sy nanam-pahaizana indrindra teo anivontsika mba hitory ny hafatr'Andriamanitra ho an'ny andro farany. Mpampianatra izy ireny, mpiasan'ny fahasalamana, pasitora, tantsaha, mekanisianina, mpandrafitra, ary mpanao raharaham-barotra isan-karazany. Nisy tamin'izy ireo no mpiasa teo anivon'ny fiangonana, fa ny ankamaroany kosa tsy mba izany. Laika izay nino ny fiavian'i Jesôsy tsy hoe ela izy ireo. 

  Vakio ny Apôk. 14:6, Asa 1:8, ary ny Mat. 24:14. Inona no hitanao mampitovy ireo andininy ireo?

  Mandroso hatrany amin'ny faran'ny tany ara-jeôgrafia ny fitoriana ny filazantsara mandrakizay, miditra any amin'ireo faritra mitokana indrindra eto an-tany, manatratra ireo olona samy hafa fiteny sy kolontsaina; ary farany dia hisy fiantraikany eo amin'izao tontolo izao izany. Mahavariana tokoa ny mahafantatra fa ny hafatra nentintsika, hatreto, dia efa nahatratra firenena 210 mahery amin'ireo 235 manerana izao tontolo izao izay eken'ny Firenena Mikambana. 

  Inona ny anjara asa azonao atao ary ahoana no ahazoanao manatanteraka izany amin'ny tomba tsara kokoa, ho fanampiana ny fanapariahana ny hafatry ny anjely telo "amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra"? 

  Please publish modules in offcanvas position.