Lesona 4: Matahora an’Andriamanitra ka omeo voninahitra Izy

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Apôk. 14; Gen. 22:12; Mpitt. 12:13, 14; Kôl. 3:1, 2; Heb. 12:1, 2; 1 Kôr. 3:16, 17.

  Tsianjery: "Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an 'i Jesôsy." — Apôk. 14:12. 

  Nilaza fanoharana momba ny andro farany ny mpanoratra danoà iray antsoina hoe Søre Kierkegaard. Toy izao izany: Nisy afo nirehitra tao ambadiky ny teatra lehibe iray. Nivoaka ny mpanao hatsikana anankiray izay nandray anjara tamin'ny fampisehoana mba hampitandrina ny mpanatrika: Mivoaha fa mirehitra ity toerana ity! Nihevitra ny mpanatrika fa vazivazy izany, ary anisan'ny fampisehoana ihany, ka nitehaka fotsiny izy ireo. Naverin'ilay mpanao hatsikana ilay fampitandremana: Mivoaha! Mivoaha! Saingy arakaraky ny nampitandremany azy ireo no vao maika nahamafy ny tehaka. Ho an'i Kierkegaard dia tahaka izany no hiafaran'izao tontolo izao; hitehaka ireo olona izay mino fa vazivazy izany.

  Fantatsika fa ny fiafaran'izao tontolo izao sy ireo toe-javatra mialoha izany dia tsy vazivazy tsy akory. Miatrika ny toe-java-tsarotra lehibe indrindra izay ratsy lavitra noho ny safodrano izao tontolo izao ankehitriny. Petera mihitsy aza no nampiasa ny tantaran'ny safodrano ho tandindon'ny farany; nampitandrina izy fa tahaka ny naharavan'izao tontolo izao taloha tamin'ny alalan'ny rano, amin'ny andro farany "ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo tenan'ny zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy."- 2 Pet. 3:10. Satria efa nome fampitandremana ny amin'izay hoavy isika dia tokony hiomana koa ankehitriny. 

  Ny tanjon'ny bokin'ny Apôkalipsy ho an'ny taranaka misy antsika dia ny hanomana vahoaka ho vonona ho amin'ny fiverenan'i Jesôsy tsy ho ela sy hiray Aminy amin'ny fampitana ny hafatry ny andro farany ho an' izao tontolo izao. Maneho ny drafitr'Andriamanitra ny Apôkalipsy ary manala sarona ny drafitr'i Satana. Maneho ny antso farany ataon'Andriamanitra izany, dia ny hafatra maika sy manerana izao tontolo izao ary koa mandrakizay, izay natao ho an'ny olombelona rehetra. 

  Vakio ny antso maika alefan'ny apôstôly Jaona ho an'ny andro farany ao amin'ny Apôk. 14:7. (Jereo koa ny Gen. 22:12; Sal. 89:7; Ohab. 2:5; Mpitt. 12:13, 14; Efes. 5:21.) Inona avy ireo torolalana manokana omeny antsika? 

  Ny teny grika ampiasain'ny Testamenta Vaovao hilazana ny hoe "matahora" ao amin'ny Apôk. 14:7 dia phobeo. Tsy ampiasaina amin'ny heviny hoe matahotra an'Andriamanitra izany eto fa amin'ny hevitry ny fahatahorana sy fanajana lehibe. Milaza ny fisainana feno fahatokiana tanteraka amin'Andriamanitra izany ary ny fileferana tanteraka amin'ny sitrapony. Toe-tsaina mifantoka amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny tena izany. Mifanohitra amin'ny toe-tsain'i Losifera ao amin'ny Isa. 14:13, 14 izany, rehefa nilaza tao am-pony izy hoe: "Any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kintan 'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako; dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any am-parany avaratra aho; hiakatra ho any ambonin'ny havoan 'ny rahona aho ka ho tahaka ny Avo Indrindra."

  Ny toe-tsain'i Kristy kosa tsy tahaka izany fa na dia "nanana ny endrik 'Andriamanitra aza (...) dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana."- Fil. 2:6, 8.

  Mihodinkodina manodidina ny fileferana amin'Andriamanitra ny votoatin'ilay fifanandrinana lehibe. Nifantoka tamin'ny tenany i Losifera. Nandà ny hilefitra amin'ny fahefana ankoatra ny an'ny tenany izy. Raha tokony ho nilefitra tamin'Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy dia naniry ny hanapaka teo amin'izany seza fiandrianana izany. Raha lazaina amin'ny teny tsotra, ny fahatahorana an'Andriamanitra dia ny fametrahana Azy ho lohalaharana eo amin'ny fieritreretantsika. Fandavana ny fifantohantsika amin'ny tena sy ny avonavona izany, ary - fananana fiainana ho Azy manontolo. Ary mazava loatra fa tokony hataontsika ho zava-dehibe izany satria ireo no teny voalohany mivoaka amin'ny vavan'ny anjely voalohany amin'ireo anjely telo. Noho izany dia mila mitandrina isika. 

  Inona ny fanandraman'ny tenanao manokana momba ny fahatahorana an'Andriamanitra? Ahoana no hanazavanao amin'ny olona iray, amin'ny tomba miabo, ny antony maha-tsara ny "fahatahorana an'Andriamanitra?" 

  Inona koa no ampianarin'ny Baiboly antsika momba ny hevitry ny hoe matahotra an' Andriamanitra? 

  Vakio ny Deo. 6:2; Sal. 119:73, 74; ary ny Mpitt. 12:13, 14. Inona no ambaran'ireo andalan-teny ireo mikasika ny vokatry ny "fahatahorana an'Andriamanitra?" 

  Ireo andininy ireo dia maneho ny fifandraisana eo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia toe-tsaina feno fanajana izay mitarika ho amin'ny fankatoavana. Ny.antso maika avy any an-danitra dia ny hankatoavan'ireo izay novonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana ny didin'Andriamanitra (Efes. 2:8-10). Tsy manome fahafahana ho antsika handika ny didin'Andriamanitra ny fahasoavana. Manafaka antsika amin'ny fanamelohan'ny lalàna ny filazantsara fa tsy amin'ny andraikitsika hankatò izany. Tsy manafaka antsika amin'ny heloky ny lasantsika fotsiny ny fahasoavana fa manome antsika hery koa hoentintsika mivelona amin'ny fiainana feno fankatoavana an'Andriamanitra amin'izao andro izao. Izao no nambaran'i Paoly apôstôly: "Izay nandraisanay fahasoavana sy mah'Apostoly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra."- Rôm. 1 :5 . 

  Misy olona sasany manana fiheverart hafahafa fa ny famonjena amin'n: alalan'ny fahasoavana dia manafoana lalàn'Andriamanitra na manamaivana n: filana fankatoavana. Mino izy ireo fa n: resaka rehetra momba ny fankatoavana di fanarahana ara-bakiteny ny lalàna. Ho: izy ireo: "Ny hany ilaiko dia i Jesôsy." Ny fanontaniana dia hoe: "Jesôsy iza?" Jesôsy izay namboarintsika manokana sa i Jesôsy ao amin'ny Soratra Masina? Ilay Kristy ao amin'ny Soratra Masina dia tsy mitarika antsika na oviana na oviana hanamaivana ny lalàny izay mirakitra ny toetrany. Ilay Kristy ao amin'ny Soratra Masina dia tsy mitarika antsika na oviana na oviana hanamaivana ireo foto-pinoana ao amin'n Baiboly izay manambara mazava kokoa ny Aminy sy ny drafiny ho an' ity tontolo Ilay Kristy ao amin'ny Soratra Masina dia tsy mitarika antsika na oviana na oviana hampihena ny Fampianarany ho amin'ny lohahevitra ara-pivavahana izay tsy misy heviny. I Kristy no fanehoana ara-batan'ny fahamarinana rehetra nampianarina. Jesôsy no fahamarinana tonga nofo. Izy no fampianarana velona. Ny antso farany ao amin'ny Apôkalipsy dia miantso antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesôsy mba handray ny fahafenoan'izay rehetra atolony. Mitaona antsika "hatahotra an'Andriamanitra izany, izay aseho amin'ny finoana ny heriny manavotra sy mampahery antsika smba hananantsika fiainam-pankatoavana fiainana araka an'Andriamanitra. 

  Ahoana no hanampian'ny tenin'i Jesôsy eto — "Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy: fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo."- Mat. 10:28 — antsika hahatakatra ny hevitry ny hoe matahotra an'Andriamanitra? 

  Ao anatin'ny vanim-potoana anindrahindrana ny fanjifana sy ny fandaniana, izay ametrahan'ny soatoavina laika ny "izaho" ho ivon'ny zavatra rehetra, ny antso avy any an-danitra dia ny hialantsika amin'ny jadon'ny fitiavan-tena sy ny fanandevozan'ny fametrahana ny tenantsika ho zava-dehibe ka hametrahantsika an'Andriamanitra ho ivon'ny fiainantsika. Ho an'ny sasany dia ny vola no ivon'ny fiainany. Ho an'ny hafa dia ny fahafinaretana na ny fahefana izany. Ho an'ny hafa indray dia mety ho ny fanatanjahan-tena, ny mozika na ny fialamboly izany. Ny hafatra ao amin'ny Apôkalipsy dia antso mafy mba hatahorana sy hanajana ary hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho tena ivon'ny fiainana marina. 

  Vaklo ny Mat. 6:33, Kôl. 3:1, 2 ary ny Heb. 12:1, 2. Inona no ambaran'ireo andininy ireo amintsika momba ny fanaovana an'Andriamanitra ho tena ivon'ny fialnantsika marina? 

  Ny toe-javatra lehibe fototry ny fifanandrinana farany eto an-tany dia ny ady hahazoana ny fifantohan'ny sain' olombelona. Mahakasika ny fanoavana sY ny fahefana ary ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izany. 

  Ny ady farany eo amin'ny fifanandrinana lehibe dia ifanaovan' ny tsara sy ny ratsy mba hifehy ny eritreritsika. Manome antsika izao fananarana izao i Paoly apôstôly: "Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa"- Fil. 2:5. Ny saina no foiben'ny fisiantsika. Io no loharanon'ny asa ataontsika. Ny teny hoe "aoka" dia midika ho famelana na fisafidianana. Miresaka ny amin'ny fihetsika iniana atao araka ny sitrapo izany. Ny safidy mba hanana ny sain'i Kristy dia safidy ny hamela an'i Jesôsy hamolavola ny fisainantsika amin'ny famenoana ny saintsika amin'ny zavatra mahakasika ny mandrakizay. Maneho ny fomba fisainantsika ny asa ataontsika. Ny hoe matahotra an'Andriamanitra dia manao Azy ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika. Saino ny amin'ny fahamoran'ny fifehezana ny eritreritrao, amin'ny lafiny iray, farafahakeliny rehefa tsapanao fa mila mifehy izany ianao. Izao matetika no olana: raha tsy manao ezaka amim-pandinihana fatratra isika mba hifantohana amin'ireo zavatra tsara -ny "zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany"- dia hirona ho azy ho amin'ny zavatra ambany, dia ireo zavatra eto amin'izao tontolo izao, ny saintsika izay tratry ny fahalavoana sy feno fahotana. Izany no antony ilantsika, araka izay nolazain'i Paoly, hanao safidy an-tsitrapo (amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana masin'ny safidy malalaka) ny hifantoka amin'ny zavatry ny lanitra. 

  Farany, ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona mahate-ho-na, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy, ary raha misy dera, dia hevero izany."- Fil. 4:8. Ahoana no hianarantsika manao izay lazain'i Paoly amintsika eto?

  Ny fandinihana natao momba ny fampiasana ny fiteny hoe "manome voninahitra an'Andriamanitra" (Apôk. 14:7) ao amin'ny Testamenta Taloha dia maneho fa mahaliana ny fahitana izany matetika ao anatin'ny tontolon-kevitry ny fitsaran'Andriamanitra (saingy tsy ao amin' izany ihany) (Jos. 7:19; 1 Sam. 6:5; Jer. 13:15, 16; Mal. 2:2), tahaka izany koa ao amin'ny hafatry ny anjely voalohany (Apôk. 14:7). Hita ao amin'ny Apôk. 19:1, 2 koa izany hevitra izany: "Haleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika; fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony."

  Vakio ny 1 Kôr. 3:16, 17; 1 Kôr. 6:19, 20; sy ny 1 Kôr. 10:31. Ahoana no hanampian'ireo andininy ireo antsika hahatakatra ny iray amin'ireo tomba ahazoantsika manome voninahitra an'Andriamanitra? 

  Araka ny ambaran' i Paoly apôstôly dia fitoerana masina ny tenantsika, fitoeran'ny Fanahin'Andriamanitra, tempoly nohamasinina tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Miantso antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika ny Soratra Masina. Rehefa Andriamanitra no ivon'ny fiainantsika, ny hany faniriantsika dia ny hanome voninahitra Azy, na eo amin'ny fihinantsika izany, na eo amin'ny fitafintsika, na ireo fialambolintsika na ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Manome voninahitra an'Andriamanitra isika rehefa maneho ny toetrany feno fitiavana amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanolorantsika tena hanao ny sitrapony. Manan-danja kokoa izany rehefa mihevitra ny amin'ny fitsarana ny tany amin'ny andro farany.

  Vakio ny Rôm. 12:1, 2. Inona antso alefan'i Paoly apôstôly momba ny fitambaran'ny safidy ataontsika eo amin'ny fiainana? 

  Ny teny grika ao amin'ny Testamenta  Vaovao izay manondro ny tena ao amin'i andalanteny io dia somata, izay azo adik kokoa hoe "fitambaran'ny maha-iana anao" - vatana, saina ary fihetseham-po. Ny dikanteny Phillips nandikana ny Baiboly dia mandika ny fiteny hoe "fanompoam- panahy mety" amin'ny hoe "fanompoam-pivavahana atao amim-pahendrena. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehel manolo-tena tanteraka ny "hatahotra an'Andriamanitra" ianao sy "hanome voninahitra" Azy amin'izay rehetra ataonao, amin'ny fanolorana Azy ny sainao ny tenanao ary ny fihetseham-ponao dia fanompoam-pivavahana atao amim-pahendrena izany. Ary raha heverina ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra, dia hevitra tsara tokoa ny fanekena hankatò.

  Saino ny amin'ny zavatra ataonao amin'ny tenanao. Inona no azonao atao mba hahazoanao antoka fa manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalano'izany tokoa ianao?  

  "Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesôsy."- Apôk. 14:12 (0V). Izany no fanoritsoritana ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky amin'ny andro farany. Ny hany fomba hahazoan'ny tsirairay mitandrina ny didin'Andriamanitra anefa, tamin'izany andro izany na amin'izao fotoana izao, dia amin'ny alalan'ny finoan'i Jesôsy. Mariho Fa tsy milaza ny andalantenintsika hoe `finoana an'i Jesôsy" na dia tena manan-danja tokoa aza izany fa io fomba filaza "finoan'i Jesôsy" io dia zavatra mihoatra noho izany. Izany no toetry ny finoana zay nahatonga an'i Kristy ho mpandresy teo anatrehan'ireo fakam-panahy masiaka ndrindra nalefan'i Satana. Fanomezana atolotra ny mpino tsirairay avy ny finoana. Rehefa mampiasa ny finoana izay napetraky ny Fanahy Masina ao am-pontsika isika dia mitombo izany finoana izany. Mandresy isika, tsy noho ny sitrapontsika, fa noho ny herin'i Kristy velona izay miasa amin'ny alalantsika. Mandresy isika, tsy noho ny maha-isika antsika, fa noho ny maha-Izy Azy.

  Afaka mandresy isika satria nandresy Izy. Azontsika atao ny ho mpandresy satria nandresy Izy. Azontsika atao ny mandresy ny fakampanahy satria nandresy ny  fakampanahy Izy.

  Vakio ny Heb. 4:14-16 sy ny Heb. 7:25. Inona ny fomba handresena sy hiainana fomba fiainana feno "fahatahorana an'Andriamanitra" sy  feno "fahatahorana sy manome voninahitra Azy"? 

  Nandresy ireo fitaky ny devoly i Jesôsy, ilay Zanak'Andriamanitra. Nitoky tamin'ireo teny fikasan' Andriamanitra Izy raha niatrika ny fakam-panahy, nampileferiny tamin'ny sitrapon'ny Ray ny sitrapony ary niantehitra tamin'ny herin'ny Ray Izy. Amin'ny fitokiana Aminy sy ny fibanjinana ary ny finoana Azy dia azontsika atao koa ny ho mpandresy. I Jesôsy no zava-drehetra ho antsika ary ny hafatry ny anjely telo dia momba Azy manontolo. Ny hafatry ny Apôkalipsy dia hafa-pandresena fa tsy faharesena; miresaka ny amin'ny vahoaka izay mandresy amin'ny alalan'ny Fahasoavany sy ny Heriny izany.

  Ny teny hoe "mandresy", na amin'ny endriny iray na amin'ny endriny hafa, dia ampiasaina in-11 ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy. Ao amin'ny fahitana momba ireo fiangonana fito izay maneho ny fiangonana kristianina hatramin'ny taonjato voalohany ka hatramin'izao androntsika izao dia ahitana mpino ao amin'ny taranaka tsirairay izay ambaran'i Jaona hoe "nandresy". Amin'ny andro farany, ireo izay "mandresy" dia handova ny zavatra rehetra (Apôk. 21:7). Tsy fanarahan-dalàna ara-bakiteny izany fa fandresena amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy izay manana fiainana misy fahamarinana tonga lafatra, ary izany ihany no manome antsika ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay. Finoana miasa izany; fahasoavana manova sy mitondra fiovana eo amin'ny fiainana ary koa mahatalanjona eo amin'ny fiainan'ny mpino. 

  Misy zavatra eo amin'ny fiainanao ve irinao horesena? Ahoana no ahazoantsika manova ny faniriantsika ho asa? Inona ireo dingana azontsika atao mba hahatonga antsika ho iray amin'ireo "mpandresy" ao amin'ny Apôkalipsy? 

  Saintsaino ny amin'ireo teny mahatalanjona nataon'i Paoly ao amin'ny Heb. 7:25 izay miresaka an'i Jesôsy amin'ny maha-Mpisoronabe Azy, ka nilaza fa "mahavonjy tokoa izay manatona an 'Andriamanitra amin 'ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy." "Mahavonjy tokoa." Ny teny grika ilazana ny "tokoa" dia midika hoe "feno, tanteraka". I Jesôsy no mamonjy antsika; ny anjarantsika dia ny miantoraka eo Aminy ka mangataka ny fandreseny ho antsika. Aoka ho ao Aminy ny fitokiantsika fa tsy ao amin'ny tenantsika.

  "Azontsika atao ny mamintina ny herin'ny fomba fiteny hoe "matahora an'Andriamanitra" ao amin'ny Apôkalipsy ho toy ny antso farany ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona mba hisafidianan'izy ireo Azy ho Andriamaniny be voninahitra sy feno fiandrianana, (...) izay handresy ireo herin'ny ratsy manohitra Azy sy ny drafiny ho an'ny taranak'olombelona (jereo ny Apôk. 14:9-11). Io tahotra io dia tsy miseho amin'ny alalan'ny fangovitana sy ny horohoro, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao (jereo ny Apôk. 6:14-17), fa amin'ny fileferana amim-pifaliana sy amim-pitiavana amin'ny lalàn'Andriamanitra sy amin'ny fanompoana Azy manokana. Tsy misy fahefana hafa tokony hekena ho mendrika ny fanoloran-tena sy ny fitokiana tahaka izany. Raha ny marina dia tsy misy safidy hafa, satria izay manambana hiseho eo amin'ny fifanandrinana mahafaoka izao tontolo rehetra izao dia asan'ny herin'ny demonia izay efa voatokana ho amin'ny fandringanana (Apôk. 16:13, 14; 17:14; 20:11-15). Araka izany, ny fahatahorana an'i Jehôvah dia fanasana tsara ataon'ny lanitra (...) mba hiandaniantsika amin'Andriamanitra eo amin'ny fifanandrinana lehibe mahafaoka an'izao rehetra izao, rehefa izay dia hijoro manoloana ny fanatrehany be voninahitra indrindra isika ary ho feno fifaliana ao amin'ny firaisana Aminy mandrakizay (Apôk. 21:3, 4; Apôk. 22:3-5)." — Angel Manuel Rodriguez, "The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels' Messages," t. 27.

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra:

  1. Saino ny amin'ny herin'Andriamanitra mahatalanjona, dia Ilay nahary sy nampisy izao tontolo rehetra izao. Zara raha takatsika izay mahakasika an'izao tontolo rehetra izao; koa ahoana àry no ahafahantsika manomboka mahatakatra ny amin'ny Mpamorona izany? Saino ny amin'ny fahalehibeazany sy ny hery ananany izay mihoatra lavitra noho isika. Hitsara antsika hoe io Andriamanitra io indray andro any? Ahoana no hanampian'ireo toe-javatra ireo antsika hahatakatra momba ny "fahatahorana an'Andriamanitra" sy ny hevitr'izany?

  2. Ahoana no hisorohana ny fanarahan-dalàna ara-bakiteny fotsiny rehefa mifanakalo hevitra ny amin'ny tontolon-kevitra ara-Baiboly momba ny fahamasinana sy ny hoe maharesy ary ny fandresena isika? Nahoana isika no tokony hahatakatra mandrakariva fa ny fandresen' i Kristy ho antsika, teo amin'ny hazo fijaliana, no hany mitoetra ho fototry ny fanantenantsika ny famonjena fa tsy ny fandresentsika eto ankehitriny (na koa ireo tsy fahombiazantsika)?

  3. Na eo aza ireo teny fikasana rehetra momba ny fandresena ny ota, nahoana isika no tojo tsy fahombiazana matetika ary tsy miaina araka ny fenitry ny fahamarinana izay nasehon'i Jesôsy tamintsika sy nampanantenainy fa ho antsika koa? Inona ireo fahadisoana ataontsika amin'ny tsy famelana an'Andriamanitra hanatanteraka ao amintsika ny asa izay nampanantenainy?

  Please publish modules in offcanvas position.