Lesona 7: Miankohofa amin’ny Mpahary

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Apôk. 1:9, Isa. 40:2, Kôr. 5:17, Kôl. 1:17, Apôk. 4:11, Jao. 19:16-30.

  Tsianjery: "Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy." - Apôk. 4:11. 

  Mora tokoa ny manadino, indrindra ireo zavatra izay efa fantatsika hatry ny ela na efa niainantsika matetika. Jereo ohatra ny ankizy madinika, izay tsy manaja ny ray aman-dreniny izay efa fantany nandritra ny androm-piainany. Mora amintsika ny tsy mihevitra intsony ny masoandro, ny lanitra, ny rivotra, na ny tany eo ambany tongotsika.

  Kanefa efa mba nosaininao ve hoe, hatraiza ny fanadinoantsika ny fisiantsika? Izany hoe, impiry isika no efa niato ka nametraka ilay fanontaniana lalina sady malaza manao hoe: "Nahoana ny zavatra no manam-pisiana fa tsy hoe tsy misy fotsiny?"

  Voalohany, nahoana ity tontolontsika ity, mbamin'ireo zava-mahatalanjona feno voninahitra sy fahalehibiazana rehetra ao aminy, no misy? Inona ny antony mitombina, izay maneho fifanoherana lehibe amin'izany, raha toa ka tsy misy ny tontolo misy antsika sy isika ao anatin'izany? Araka ny tsangan-kevitra farany nambaran'ny mpahay siansa (miova matetika mantsy ny hevitr'izy ireo), dia tsy nisy izao tontolo rehetra izao fahiny. Izany hoe, ny fisiantsika dia kisendrasendra, ary fahagagana no maha-eto antsika. Kanefa na eo aza ireo anganongano momba ny niandohan'ny tontolo rehetra avy amin'ny tsy misy na avy amin'ny kajikajy matematika, dia misy ny tontolontsika satria Andriamanitra ilay Mpahary no namorona azy mbamin'izay rehetra ao aminy. 

  Ivon'ny Soratra Masina ny fiankohofana amin'Andriamanitra, ary lohahevitra nifanolanana mandrakariva teo amin'ny olombelona sy ny vahoakan'Andriamanitra. Manerana ny Testamenta Taloha dia nananatra mafy ny vahoakan'Andriamanitra ireo mpaminany noho ny niankohofany tamin'andriamani-kafa na noho ny niankohofany tamin'i Jehôvah araka fomba fanaon'ny Jentilisa. Ny fifandonana mahakasika ny hoe: hiankohoka amin'Andriamanitra sa hiankohoka amin'andriamani-kafa; dia eo amin'ny ivon'ilay ady mahafaoka izao tontolo rehetra izao, ary misy fanaovana tsinontsinona ny lalàn'Andriamanitra. "Ny fiankohofana dia maneho ilay lafiny manan-danja indrindra mahakasika ny fiainan'ny olombelona, izay mifandraika amin'ny tokony hataon'ny olombelona amin'ny maha-voary manana aina azy rehefa eo anatrehan'ny Mpamorona izy."

  (...) Ny velona ihany no afaka miankohoka amin'Andriamanitra; tsy afaka ny hidera na hanome voninahitra Azy ny maty. (...) Manasa antsika ny Mpahary antsika hametraka ny fiainantsika eo an-tanany amin'ny fiankohofana Aminy, mba handraisantsika izany fiainana feno fitahiana izany avy Aminy, izay natao hahasoa ny hafa. Ny fiankohofana dia mifandray indrindra amin´ny toetra sy ny antom-pisiantsika, ary koa amin'ny filantsika mifantoka amin-javatra hafa ivelan'ny tenantsika, izay manafaka antsika amin'ny fitiavan-tena. Ny tsy fiankohofana amin'Andriamanitra dia midika ho tsy fananana antom-pisiana intsony; izany hoe manam-pisiana kanefa tsy mahita ny lalan-kombana, eo an-dalam-pahafatesana, ary ho lany tamingana tanteraka satria tafasaraka amin'Ilay loharanon'ny fiainana." Ange! Manuel Rodriguez, "The Closing ofthe Cosmic Conflict: Role of the Three Angels 'Messages," t. 42.

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra: 

  1. Saintsaino ity: ao anatin'ny tontolo lavo, nahoana no tsy ampy ny hoe isika dia noforonin'Andriamanitra? Nahoana no ilaintsika koa ny teny fikasana momba ny famonjena?.

  2. Eritrereto ny amin'ny fanandramana efa niainanao ka nahitanao miharihary ny fiasan'ny herin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao; izany hoe tsapanao manokana ny fitiavan'Andriamanitra anao. Avy eo dia saino fa Andriamanitra no nahary izao tontolo rehetra izao! Ary tia anao io Andriamanitra io ka mihevitra ny fiainanao. Nahoana no tokony hampahery antsika izany fahamarinana izany, kanefa tokony hampanetry tena antsika koa?

  3. Raha marina tokoa ny fivoarana miandalana, saino hoe ahoana moa no hiantsoana antsika hiankohoka amin'ny Mpamorona izay nampiasa fahafatesana, herisetra, fandravana, fahoriana, ary fandripahana nandritra ny taona an-tapitrisany maro mba hamoronana antsika, kanefa ao amin'ny Genesisy dia tantara hafa tanteraka amin'izany no omeny antsika mikasika ny tomba namoronana antsika? Asaina miankohoka Aminy noho ny inona moa isika? Noho ny nandaingany tamintsika nandritra ny taona an-tapitrisany maro mikasika ny fisiantsika ve? 

  Jereo ny hafatry ny anjely voalohany. Ny filazantsara mandrakizay. Ny andro fitsarana. Miankohofa amin'ny Mpahary. Diniho ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ireo hevitra ireo. Rehefa mijoro eo anatrehan'ny Mpahary antsika isika amin'ny fitsarana dia ny filazantsara irery ihany no manome fanantenana ho antsika. "Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an 'izay ao amin'i Kristy Jesôsy ." - Rôm. 8:1. Tsy misy fanamelohana ankehitriny — ary azo antoka fa amin'ny andro fitsarana koa.

  Ivon'ny fahamarinana ankehitriny tokoa ny hafatr'Andriarnanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy, indrindra rehefa manambana hamotika ny fototra iorenan'ny finoana kristianina manontolo ny fivoarana miandalana, na dia mitafy ny maha-"Kristianina" aza.

  Na izany aza, nanangana fiangonana Andriamanitra eo anivon' izany fanafihan'ny toe-tsain'ny fivoarana miandalana izany, dia vahoaka izay ny anarany mihitsy no vavolombelona manohitra ny fivoarana miandalana — vahoaka izay natao hanambara ilay fahamarinana fototra fa Andriamanitra no Mpamorona sy Mpanavotra antsika. 

  Vakio ny Efes. 3:9, Kôl. 1:13-17, Apôk. 4:11, ary ny Rôm. 5:17-19. Inona no ambaran'ireo andininy ireo mikasika ny maha-Mpamorona sy Mpanavotra an'i Jesôsy?

  Jereo ny fifandraisana ety eo amin'ny maha-Mpamorona an' i Jesôsy sy ny mana-Mpanavotra Azy. Vantany vao aetry ny asany amin'ny maha-Mpamorona Azy, araka izao ataon'ny fivoarana miandalana izao, dia manjary isalasalana koa ny asany amin'ny maha-Mpanavotra Azy. Tonga mba hanavotra antsika ho afaka amin'ny fahotana, amin'ny fahafatesana, amin'ny fahoriana, sy amin'ny herisetra  i Jesôsy kanefa ny fivoarana miandalana dia mampianatra fa ny fahotana, ny fahafatesana, ny fahoriana ary ny herisetra no tena niasa tao anatin'ny famoronana; ahoana hoe? Manavotra antsika ho afaka amin'ireo fomba nampiasainy hamoronana antsika tany am-piandohana ve izany Andriamanitra? Lainga mampidi-doza izany.

  Ary ratsy noho izany aza, tsinontsinona amin'ny fivoarana miandalana ny fahafatesan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. Nahoana? Ampifandraisin'i Paoly amin'ny fomba tsy azo sarahina ny fidiran'ny ota tamin'ny alalan'i Adama sy ny fahafatesan'i Jesôsy (jereo ny Rôm. 5:17-19). Koa misy fifandraisana mivantana izany eo amin'i Adama sy i Jesôsy. Raha ny fampianaran'ny fivoarana miandalana anefa dia tsy nisy izany Adama tsy nanan-tsiny izany ka avy eo nanota sy nampidiitra ny fahafatesana, satria ny fahafatesana — dia fahafatesana nandritra ny taona an-tapitrisany maro — no hery sy fahefana nilaina mba hahaforona an'i Adama tany am-piandohana.

  Araka izany, hatrany am-panombohana dia potehin'ny fivoarana miandalana ny fototra ara-Baiboly iorenan'ny hazo fijaliana. Eo anatrehan'izany kosa, ny Advantista mitandrina ny andro fahafito, izay miantso izao tontolo izao hiankohoka amin'ny Mpahary, dia vavolombelona velona manohitra izany fahadisoana izany. 

  Taorian'ny niakarany tany an-danitra (Asa. 1:9) dia namangy an'i Jaona, ilay apôstôly velona farany, i Jesôsy tao amin'ny nosy Patmo, toerana izay nanaovan'ilay amperora rômanina Domitien, ratsy fanahy, sesitany an'i Jaona. 

  Vakio ny Apôk. 1:9. Jereo koa ny Mat. 13:21, Asa. 14:22, ary ny Jao. 16:33. Inona ny hafatra eto ho an'izay rehetra maniry hanaraka an'i Jesôsy eto amin'ity izao tontolo izao ity?

  Tsy navela ho irery tao anatin'ny fahoriana sy ny fotoan-tsarotra natrehiny amin'ny maha-mpianatr' i Jesôsy azy i Jaona raha tafasaraka tamin'ny fanohanan'ny fianakaviany, sy ireo namany ary ny fiarahamonina kristianina. Tsy mbola vita ny asa fanompoany. Tsy mbola feno ny fijoroany ho vavolombelona. Nisy anjely mamirapiratra iray namangy an'i Jaona tao amin'ilay nosy mitokana ary nitondra hafatra ho azy avy any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mivantana. Ity hafatra avy amin'i Jesôsy ity dia natao hanakoako amin'ny fotoana rehetra hatrany amin'ny taonjato maro ho avy. Hafa-panantenana ho an'ny taranaka mifandimby izany, fa indrindra koa hafatra natao hanomanana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ho amin'ny fiavian'i Jesôsy. Sady hafa-pampitandremana manan-danja izany no hafatra fampaherezana ho an'ny andro farany, eo am-piomanantsika hiatrika ireo fitsapana amin'ny andro farany (na ireo fizahan-toetra rehetra mety atrehintsika ankehitriny). 

  Raha asaina miditra ao amin'ilay zohy izay heverina fa namangian'ilay anjely avy any an-danitra an'i Jaona niaraka tamin'ny fahitana ara-paminaniana momba ny Apôkalipsy ianao, dia ho hitanao avy hatrany eo amin'ny fidirana ny takelaka misy soratra izay mamintina ny bokin'ny Apôkalipsy manontolo hoe: "Matahora an 'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy;' fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano." - Apôk, 14:7. 

  Ny lohahevi-dehibe ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy dia ny fiankohofana. Nohariana hivavaka sy hiankohoka isika. Miankohoka amin-javatra na amin'olona avokoa isika tsirairay. Mahatonga antsika hahita ny tena tanjon'ny fiainana ny fiankohofana marina, dia ny fiankohofana amin'ilay Mpahary. Tsy vitan'ny manome antsika antony mendrika hamoizantsika ny aintsika izany fa manan-danja noho izany aza, manome antsika antom-piainana izany ary antony hiaretana fahoriana koa raha ilaina. Eny tokoa, rehefa tonga ny fotoan-tsarotra farany dia ho takatsika tsara kokoa ny hevitr'ity teny ity hoe: "ho amin'ny fahoriana be no idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra" - Asa. 14:22. 

  Raha mandalo fijaliana sy fahoriana ireo mpanompon'Andriamanitra mahatoky, toa an'i Jaona, nahoana moa isika no tsy tokony hihevitra fa hisetra olana koa? (Jereo ny 1 Pet. 4:12-15.) 

   

  Vakio ny Apôk. 14:7. Inona no mamarana ny hafatry anjely voalohany? Inona ny antso farany alefa ao amin'io hafatra momba ny andro fitsarana io? (Jereo koa ny Isa. 40:26, Jao. 1:1-3 ary ny Rôm. 1:20).

  Ny Apôk. 14:7 dia mifarana amin'ny antso mazava mba hiankohoka amin'ny Mpahary; manan-danja manokana io antso io ankehitriny, dia amin'izao fotoana anekena ny fivoarana miandalana izao. Ny tontolo ara-tsiansa, eny fa na ny tontolo kristianina koa aza mantsy dia manaiky io fampianarana io, izay manohitra ny hevitra rehetra ara-Baiboly sy kristianina hatrany amin'ny fotony. Raha marina ny fivoarana miandalana, dia tsy maintsy ho lainga izany ny finoantsika. Ary dia toy izany ny halehiben'ny  olana. Koa ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly, dia ny Genesisy izany, no fototra ifaharan'ilay antso farany ao amin'ny Apôkalipsy. Tsy ho takatsika amin'ny fahafenoany na oviana na oviana ireo lohahevitra ifanolanana ao amin'io ady mahafaoka izao rehetra izao io, izay mikasika ny fiankohofana, raha tsy azontsika ny maha-zava-dehibe ny Famoronana. "Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany." - Gen. 1:1. Io andininy io no fototra iorenan'ny Soratra Masina manontolo. Ny teny hebreo nadika hoe "nahary" ao amin'io andininy io dia bara, matoanteny izay tsy ampiasaina raha tsy ilazana an'Andriamanitra irery ihany. 

  Mba hahazoantsika an-tsaina izany hoe herin'Andriamanitra tsy manam-petra izany, dia andeha handinika zavatra iray monja amin'ireo zavaboary noforoniny : ny masoandro. Ao anatin'ny iray segôndra, ny masoandro dia mamokatra angovo mihoatra noho izay azon'ny olombelona amin'ny alalan'ny solika, etona, saribao na ny afo hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny savaivon'ny masoandro dia 865 000 maily (1 392 082,56 km) eo ho eo, ary mahafaoka planeta mitovy amin'ny tany miisa 1 tapitrisa ny habeny. Kanefa ny masoandro dia iray monja amin'ireo kintana maro mandrafitra ny vahindanitra misy antsika, izay miisa 100 lavitrisa eo farafahakeliny. Misy kintana iray antsoina hoe "Etoile du Pistolet", izay mamoaka angovo avo 10 tapitrisa heny amin'ny angovo avoakan'ny masoandrontsika. Mahafaoka kintana maro tahaka ny masoandrontsika miisa 1 tapitrisa ny haben'ny "Etoile du Pistolet". Ahoana no hahatakaran'ny saintsika ny Famoronana na ny sombiny amin'izany aza?

  Maneho Andriamanitra manana hery mahatalanjona sy fahefana tsy misy fetra ny Famoronana. Tsy nampisy ny tany sy ny lanitra ihany ny heriny fa niasa ho an'ny vahoakany koa nandritra ny taonjato maro. Izy no Andriamanitra izay namorona ity tontolo ity, Izay eto amin'izao tontolo izao mandrakariva, ary tsy handao na oviana na oviana ny olony eto amin'ity tontolo ity. 

  Tsy hay faritana ny halehiben'ny Famoronana. Ahoana no anasongadinan'izany ny maha-marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra? Na kely sy bitika aza mantsy isika eo anatrehan'ny Famoronana, dia mbola nahafoy ny ainy ho antsika ihany i Kristy. 

  Ilay Andriamanitry ny Famoronana, Izay nanao ny masoandro, ny volana ary ireo kintana, ka ny heriny mahatalanjona no nahariany ity planeta feno zava-manana aina ity, dia Izy ihany no Ilay Andriamanitra mihevitra ny tsirairay avy amintsika. Izy no ilay Andriamanitra nanafaka ny vahoakany tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina, Ilay nitarika azy ireo nandritra ny diany tany an'efitra, Ilay nampilatsaka ny mana avy any an-danitra, Ilay nandrodana ny mandan'i Jerikô, ary Ilay nandresy ireo fahavalon'ny Isiraely. Io Andriamanitra io ihany, Izay tsy nitsitsy ny heriny tsy manam-petra mba hamoronana izao tontolo rehetra izao, no mampiasa izany heriny tsy misy fetra izany koa mba handresena ny herin'ny ratsy izay miady ny fanahintsika. 

  Vakio ny 2 Kôr. 5:17, Sal. 139:15-18, Asa . 17:27, ary ny Kôl. 1:17. Inona no ambaran'ireo andininy ireo antsika momba ny fahakaikezan' Andriamanitra? 

  Miresaka ny amin'ny fahambonian'Andriamanitra ireo teôlôjianina. Izany hoe, Andriamanitra dia avo indrindra, ambonin'ny voary rehetra, sady lehibe lavitra noho izy rehetra. Kanefa milaza koa izy ireo fa ny fisian'Andriamanitra dia manerana izao rehetra izao; misy lzy ary tsy nisy nahary Azy. Izany no ilazana fa na ahoana na ahoana dia misy Andriamanitra, misy eto amin'ny tontolo misy antsika Izy, ary araka ny asehon'ny tantara ao amin'ny Baiboly dia mifandray akaiky sy miditra lalina ao amin'izany Izy. Na any amin'ny "fitoerana avo sy masina" aza no itoeran'Andriamanitra dia "ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena" Isa. 57:15 koa Izy. I Jesôsy mihitsy no nilaza toy izao momba ireo mpianany mahatoky: "Izaho ao aminy, ary Hianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatr'izao tontolo izao fa Hianao efa naniraka Ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy." - Jao. 17:23. Tsy misy fanakaikezana kokoa noho izany. Ny vaovao mahafaly momba an' Andriamanitsika dia ity: tsy hay refesina tokoa ny fahalehibeazany sy ny heriny ka mahafaoka tanteraka izao tontolo rehetra izao sy ny fiainantsika tsirairay avy. Manome toky Izy fa hanavao antsika, hamolavola antsika, hanova antsika ho tahaka ny endriny. Saino ny hevitr'izany. Ilay Andriamanitra namorona sy mamelona ireo vahindanitra an'arivo tapitrisany maro no ilay Andriamanitra izay "ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika" - Asa. 17:28, kanefa sady miasa ao anatintsika koa mba hanome antsika fo vaovao, hanadio antsika ho afaka amin'ny fahotana ary hahatonga antsika ho olom-baovao ao amin'i Kristy. Tsy mampahery antsika fatratra ve ny fahalalana fa izany Andriamanitra mahery izany no tia sy mikarakara antsika? 

  Ahoana no hianarantsika mandray fanantenana sy fampaherezana avy amin'ny fahatakarana fa akaiky tokoa Andriamanitra? Sa mampatahotra anao izany satria mahalala ny tsiambaratelonao miafina indrindra lzy? Ao amin'izany tontolon-kevitra izany, tsy tokony hitondra fiadanana ho anao ve ny filazantsara? Amin'ny fomba ahoana? 

  Na toy inona na toy inona fitalanjonantsika sy fiankohofantsika amin'Ilay Tompo Mpamorona antsika, dia tsy hatreo ihany ny tena zava-misy. Araka ny efa hitantsika, saingy tsara ny mamerina izany, ny Mpahary antsika dia Mpanavotra antsika koa. Ilay Andriamanitra izay niteny hoe "Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika" - Gen. 1:26, Izy ihany no Ilay niantso teo amin'ny hazo fijaliana hoe "Ely. Ely, lamà sabaktany? izany hoe: "Andriamanitro o, Andriamanitro o, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao?" - Mat. 27:46. Tsy antony lehibe tokony hatahorantsika an'Andriamanitra ve izany, ary koa hanomezantsika voninahitra Azy sy hiankohofantsika Aminy?

  Amin'ny maha-olombelona lava antsika, ahoana no ahaizantsika mamaly araka ny tokony ho izy izany fahamarinana mahatalanjona izany? Inona no azontsika atao ho setrin'izany? Ny hafatry ny anjely voalohany no manoro antsika ny tokony hatao: "Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomayina ary ny loharano." Apôk. 14:7.

  Vakio ny Jao. 19:16-30, izay itantaran'i Jaona momba an'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha eo am-pamakiana izany ianao dia saintsaino ireo andinin-tSoratra Masina efa hitantsika momba an'i Jesôsy amin'ny maha-Mpamorona Azy, izay "tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho Azy izany" - Kôl. 1:16. Inona no tokony hasetrintsika izany fanehoana mahatalanjona ny fitiavan'Andriamanitra izany?

  Taorian'ny hazo fijaliana no nisian'ny hafatry ny anjely voalohany izay miantso ho amin'ny fiankohofana amin'ny Mpahary, dia taorian'ny nahafantaran'izao tontolo rehetra izao sy ireo mpanara-dia an'i Kristy fa llay "nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano" ihany, na dia Andriamanitra aza Izy, no voalaza fa "nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endrikv ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny .fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana" - Fil. 2:7,8.

  Zava-mahatalanjona manao ahoana re izany ho an'ireo izay nahalala an'i Jesôsy talohan'ny nahatongavany ho olombelona teto an-tany e! Tsy mahagaga raha miankohoka Aminy koa ireo mponin'ny lanitra. Ary isika izay navotana tamin'ny rany, inona moa no azontsika atao ankoatra ny miankohoka amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra  antsika? 

  Manoloana ny hazo fijaliana, nahoana no diso tanteraka ny fiheverana fa misy azon'nj olombelona lavo atao hanampiana izay efa nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana? Inona amin'ny zava-bitantsika no afaka manampy izay efa nataon'ny Mpamorona ho antsika? 

  Please publish modules in offcanvas position.