Lesona 8: Ny sabata sy ny farany

  Hodinihana mandritry ny herinandro : Jak. 2:8-13; Deo. 5:12-15; Sal. 33:6, 9; Apok. 14; 2 Pet. 3:13; Apok. 21:1. 

  Tsianjery: "Ary ny hampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra, Izay nanao ny zavatra rehetra." - Efes. 3:9.

  Ho fanimbana ny toetra manokana ananan'ny famoronana antsika dia nampiditra fisandohana miharihary ny devoly. Tahatahaka izao izany zavatra sandoka izay neken'ny sasany tamintsika izany. Andriamanitra no antony voalohan'ny famoronana saingy nila fotoana lava Izy mba hampisy ny fiainana. Ny fivoarana miandalana no dingana nampiasainy. Noforonina mba hampirindra ireo "tahirin-kevitra siantifika" amin'ny fitantaran'ny Genesisy izany hevitra izany. Ambarany amin'izany fa vanim-potoana lava sy tsy voafaritra ireo andro famoronana ireo, ary ny fiainana teto an-tany dia efa nisy an-davitrisa taona maro izay. 

  Vakio ny Sal. 33:6, 9 sy ny Heb. 11:3. lnona no ambaran'ireo andalon-tSoratra Masina mazava tsara ireo amintsika ny amin'ny fomba namoronan' Andriamanitra an'izao tontolo izao? 

  Mazava ny fitantaran'ny Baiboly. Andriamanitra "no niteny dia ary izany; Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany"-Sal. 33:9. "Finoana no ahafantarantsika fa tenin'Andrianianitra no nanaovana izao tontolo izao"- Heb. 11:3. Ny toko voalohany ao arnin'ny Genesisy dia milaza fa namorona izao tontolo izao tao anatin'ny enina andro ara-bakiteny izay ahitana 24 ora Andriamanitra, ary nitsahatra Izy tamin'ny andro fahafito. Tsy maneho zavatra hafa ankoatra izany ny firafitry ny fomba fiteny ampiasaina ao amin'ny Gen. 1 sy 2. Na ireo manam-pahaizana tsy mino ny famoronana natao tao anatin'ny enina andro ara-bakiteny aza dia miaiky fa nanana fikasana hampianatra momba ny famoronana tao anatin'ny henemana ny mpanoratra.

  Ny teny hebreo ilazana ny "andro" ao amin'ny Gen. 1 dia "yom". Manerana ny Baiboly, isaky ny manolo ny teny "yom" ho mpamari-toetra ny isa anankiray (andro fahatelo, andro voalohany, na ny ankoatra izay) dia mametra ny fotoana ho 24 ora izany. Tsy misy toe-javatra na dia iray aza ao amin'ny Baiboly izay anovan'ny isa ny anarana "yom" ho vanim-potoana tsy voafaritra. Fe-potoana 24 ora mandrakariva no tondroin'izany ary tsy miovaova.

  Raha tsy namorona izao tontolo izao tao anatin'ny enina andro ara-bakiteny tokoa Andriamanitra, dia inona no hevitry ny Sabata andro fahafito? Nahoana no nanome baiko mahakasika izany Andriamanitra? Tsy hisy antony mihitsy ny hamelana ny Sabata ho toy ny lova mandrakizain'ny herinandro famoronana tao anatin'ny henemana raha toa ka tsy nisy hatrany am-piandohana ny herinandro famoronana izay ahitana andro enina. Ny fanekena ny taona marobe nanaovana ny famoronana dia fisalasalana ny amin'ny filana ny Sabata andro fahafito. Mametraka fisalasalana lehibe mikasika ny fahamarinan'ny Soratra Masina koa izany.

  Ny fototry ny fahefan'Andriamanitra mihitsy no iantefan'ny fihaikan'i Satana amin'ny famelezany ny Sabata, ary inona moa no mahomby kokoa eo amin'ny famotehana ny fahatsiarovana ny enina andro Famoronana raha tsy ny fandavana ny maha-tena zava-misy izany Famoronana tao anatin'ny enina andro izany? Tsy mahagaga raha toa olona maro, ao anatin'izany ny Kristianina, no manao tsinontsinona ny Sabata andro fahafito. Drafitra mialoha sahady ny famitahana farany tokoa izany! 

  Ilain'ny tontolontsika ity fatratra ny hafatra manome tokin'ny Famoronana; izany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny Sabata. Nandefa hafa-panantenana mahatalanjona Andriamanitra tamin'ny tapatapaky ny taona 1800-1809 rehefa nipaoka ny fisainan' izao tontolo izao ny petra-kevitra mikasika ny fivoarana miandalana. Efa nianarantsika ny amin'izany hafatra izany, izay hita  ao amin'ny Apôk . 14:6,7.

  Nanao ny ezaka rehetra i Satana mba hanimbana ny hevitry ny Famoronana satria halany i Jesôsy , ary tsy tiany ny handraisan' i Jesôsy ny fiankohofana izay tokony ho Azy amin'ny maha-Mpamorona sy Mpanavotra antsika Azy. Ny Sabata no ivon'ny fifanandrinana lehibe mikasika ny fahamendrehan'i Kristy handray ny fiankohofantsika amin'ny maha-Mpamorona antsika Azy. Ny hafatr'Andriamanitra amin'ny andro farany dia miantso ny olombelona rehetra mba hiverina amin'ny fiankohofana amin'i Kristy noho ny maha-Mpamorona ny lanitra sy ny tany Azy. Ny namoronany antsika no fototra iorenan'ny fiankohofana rehetra. 

  Vakio ny Gen. 2:1-3, Eks. 20:8-11, ary ny Deo. 5:12-15 ao amin'ny tontolon-kevitry ny Apok. 14:6, 7. Ahoana no ahitantsika ao amin'ny didy momba ny Sabata ny fifandraisana misy eo amin'ny Famoronana sy ny Fanavotana? 

  Ny Sabata no famantarana mandrakizay ny amin'ny fitsaharantsika ao Aminy. Famantarana manokana ny fahatokiantsika amin'ny Mpamorona izany (Ezek. 20:12, 20). Tsy fitakiana feno jadona ny hitandremana ny lalàna izany fa maneho kosa fa tsy misy intsony ny fanamarinana amin'ny alalan'ny asa ao Aminy. Ny Sabata dia miresaka ny amin'Ilay Andriamanitra izay nanao ho antsika ny zavatra tsy azontsika natao ho an'ny tenantsika na oviana na oviana. 

  Miantso antsika ny Soratra Masina mba hitsahatra ao amin'ny Fitiavany sy ny fiahiany isan-tSabata. Ny Sabata dia tandindon'ny fitsaharana fa tsy ny asa; fahasoavana fa tsy fitadiavam-pamonjena amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna; maneho toky fa tsy fanamelohana izany ary tandindon'ny fiankinana Aminy fa tsy amin'ny tenantsika. Mifaly amin'ny fahatsarany isika isan-tSabata, ary midera Azy noho ny famonjena izay tsy hita afa-tsy ao amin'i Kristy irery ihany.

  Ny Sabata koa dia fifandraisana mandrakizay eo amin'ny fahatanterahan'ny Edena tamin'ny lasa sy ny voninahitry ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao amin'ny hoavy (Isa. 65:17; Apôk. 21:1).

  Miantso antsika hiverina amin'ny fototra niandohantsika ny Sabata. Fatorana mampifandray antsika amin'ny fianakaviana nipoirantsika izany. Notandremana hatrany hatrany ny Sabata hatramin'ny niandohan'izao rehetra izao. Fifandraisana tsy tapaka teo amin'ny fotoana izany, hatramin'ny namoronana antsika. Mampifantoka antsika amin'ny fahamarinana be voninahitra izany, dia ny maha-zanak'Andriamanitra antsika. Miantso antsika ho amin'ny fifandraisana ety sy manokana Aminy izany. 

  Ahoana no anehoana ny didy momba ny Sabata ao amin'ny Apok. 14:6, 7, ary nahoana izany no zava-dehibe ho an'ny hatatry ny andro farany entintsika? (Jereo ny Eks. 20:8-11) 

  Ny namoronan'Andriamanitra azy no fototry ny fahamendrehan'ny taranak'olombelona. Mametraka tombambidy ao amin'ny olombelona tsirairay ny namoronan'Andriamanitra antsika tamin'ny fomba manokana. Ny zaza mbola ao an-kibon-dreniny, ny tanora voan'ny fahalemen'ny rantsam-batana efatra (tetraplegique), ny tanora zokiny voan'ny fahasamponan-tarazo (trisomique) ary ny renibe voan'ny aretina Alzheimer dia samy manana tombambidy lehibe eo imason'Andriamanitra. Andriamanitra no Rain'izy ireo; ary izy ireo dia zanany lahy sy zanany vavy. "Andriamanitra Izay nanao izao tontolo izao sy ny eo aminy rehetra, izy no Tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana, (...) ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany" - Asa. 17:24-26.

  Manana lova iombonana isika, ary fianakaviana iray ihany. Mpiray tampo isika, noforonina sy novolavolain'Ilay Andriamanitra iray ihany. Manome antsika fahatsapana ny tena tombambidintsika ny Famoronana. Rehefa nikambana ny foto-tarazo sy ireo sela mba hanome ny endrika ara-biolojika manokan'ny maha-ianao anao, dia narian'Andriamanitra ilay modely. Tsy misy tahaka anao eto amin'izao tontolo ary rehetra izao. Miavaka ianao, voary manokana, voary manana tombambidy lehibe ka nahatonga ilay Andriamanitra izay namorona izao rehetra izao hitafy ny nofontsika sy hanolotra ny Tenany ho sorona ho anao sy ho an'ny fahotanao! 

  Raha toa isika ka fitambarana sela nisy ho azy tamin'izao, na koa nisy vokatry ny kisendrasendra sy ny rajako afrikanina nivoatra miandalana ary izay ihany, dia tsy misy heviny ny fiainana. Raha toa isika ka iray amin'ireo olona 8 lavitrisa izay miady toerana eto amin'ny planeta tany fotsiny dia tsy manana antom-pisiana ankoatra ny fitolomana mba ho velona. Mifanohitra amin'izany anefa, ny famoronana araka ny Baiboly dia manome antony hivelomana sy fitsipika ara-pitondran-tena natao hiainana. Noforonin'Andriamanitra isika ary ampamoahina ny amin'ny asantsika. Mihazona antsika ho tompon'andraikitra Ilay namorona antsika. Nametraka fitsipika tsy azo ovana Izy na dia eo anivon'ny tontolo izay mihevitra ho manao ny mety aza, araka ny toerana sy ny vanim-potoana ary ny kolontsaina misy azy.

  Vakio ny Apôk. 14:7, Rôm . 14:10, ary ny Jak. 2:8-13. Inona no hevitra asehon'ny fitsarana manoloana ny lohahevitra tahaka ny fampamoahana sy ny fandraisana andraikitra? Ahoana no ifandraisan'ny fitsarana sy ny didin'Andriamanitra ary ny fiankohofana? 

  Ny hafatry ny anjely telo nanidina teo afovoan'ny lanitra ao amin'ny Apôk. 14 dia manambara fa "tonga ny andro fitsarana"- Apôk. 14:7. Satria isika noforonin'Andriarnanitra niaraka tamin'ny fahafahana hanao safidy ara-pitondran-tena, dia tompon'andraikitra ny amin'ireo fanapahan-kevitra izay raisintsika. Raha toa isika ka fitambaran-tsela kisendrasendra na vokatry ny tarazo sy ny tontolo iainana misy antsika fotsiny ihany, dia ho voafaritry ny hery izay tsy voafehintsika ny asantsika. Midika ho andraikitra ara-môraly anefa ny fitsarana. Amin'izao fotoan-tsarotra eo amin'ny tantaran'ny tany izao (ny andro fitsarana), dia miantso antsika handray fanapahan-kevitra mahakasika ny mandrakizay Andriamanitra. Ny antso nataon'ny anjely voalohany manao hoe: "miankohofa eo anoloan 'Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano"- Apôk. 14:7, dia miaiky fa ny namoronan'Andriamanitra antsika no fototry ny fiankohofana rehetra. 

  Miaraka amin'izay, ny fanekentsika ny Sabatan'ny andro fahafito dia maneho ny finoantsika fa mendrika ny hiankohofana amin'ny maha-Mpamorona antsika Azy i Jesôsy. Maneho izany fa ekentsika ireo Didy folony amin'ny maha-fitsipika nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra izany, mba hiainantsika ny fiainana amin'ny fahafenoany indrindra. Koa satria fanorenan'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra sy fanehoana ny toetrany ny lalàna, dia tonga fenitry ny fitsarana izany. Ny fahatokiantsika amin'ny didy momba ny Sabata no fanekena ny fanoloran-tenantsika hiaina fiainam-pankatoavana. 

  Ahoana no mahatonga ny fahatakarantsika ny Famoronana hisy fiantraikany eo amin'ny fitondran-tenantsika? Inona no ifandraisan'ny tarazo sy ny tontolo misy antsika amin'ny safidy ataontsika isan'andro? Ahoana no ahazoantsika mandresy, amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra, ireo kileman-toetra Izay tsy nosafidintsika hananana tany am-piandohana? 

  Mahakasika ny fahefan'Andriamanitra ny fifanandrinana lehibe izay nanomboka tany an-danitra arivo taona maro lasa izay. Tsy miova ny fihaikana amin'izao fotoana izao. 

  Vakio ny Apôk. 14:7, 9 ary 12. Fintino ireo andininy ireo amin'ny famenoana ireto fehezanteny eto ambany ireto:

  Ny Apôk. 14:7 dia antso mba ...........................................................................................................................................

  Ny Apôk. 14:9 dia antso mafy mba tsy...............................................................................................................................

  Ny Apôk. 14:12 dia manoritsoritra vahoaka izay .................................................................................................................

  Ireo andininy ireo dia manambara mazava tsara fa ny hevitra fototry ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy (i Kristy sy i Satana) amin'ny andro farany, dia ny fiankohofana. Miankohoka amin'ny Mpamorona sa amin'ny bibidia isika? Ary satria ny Famoronana no fototry ny zavatra rehetra inoantsika (inona rahateo moa no inoantsika raha tsy mino isika fa Mpamorona antsika Andriamanitra?), ny Sabata andro fahafito izay tafiditra ao anatin'ny fitantarana ny Famoronana ao amin'ny Genesisy - (Gen. 2:1-3) dia marika mandrakizay sy tsy azo ovana maneho izany Famoronana izany. Io no fanehoana fototra ny fampianarana manan-danja indrindra; ary Andriamanitra mihitsy no tena ivon'izany.

  Araka izany, ny fanaovana an-keriny ny Sabata andro fahafito dia fandrombahana ny fahefan'i Jehôvah amin'ny sehatra ambony indrindra, dia ny toerana maha-Mpamorona Azy. Fanongotana izany hatramin'ny fakany izany. Fitadiavana haka ny toeran' Andriamanitra tokoa izany (2 Tes. 2:4).

  Mazava loatra fa ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny andro farany dia mahakasika ny fitiavantsika an'i Jesôsy  sy ny fahatokiantsika Aminy. Ambaran'ny Baiboly anefa fa io fitiavana io dia aseho amin'ny fankatoavana ireo didy (1 Jao. 5:3; Apôk. 14:12) — ary ny Sabata irery ao anatin'ireo didy folo no mahafaoka ny zavatra rehetra satria izy ihany no manondro an'Andriamanitra ho Mpamorona (Eks. 20:8-11). Tsy mahagaga raha izy no fanehoana miharihary ny fisarahana farany eo amin'ireo izay miankohoka amin'i Jehôvah sy ireo izay miankohoka amin'ny bibidia (Apôk . 14:11, 12). Raha heverina ny maha-manan-danja sy fototry ny zavatra rehetra ny Sabata dia sarotra ny hihevitra fa zavatra hafa ankoatra izany no hampifanolana mahakasika ny fiankohofana amin'ny Mpamorona amin'ny farany. 

  Maro ireo milaza fa tsy mampiova na inona na inona izay andro tandreman'ny olona iray ho Sabata rehefa mitandrina andro iray fotsiny izy. Ahoana no amaliantsika izany hevitra izany amin'ny alalan'ny Baiboly? 

  Ny Sabata no toeram-pialofana ao anatin'ny tontolo sasatra. Isan-kerinandro isika dia miala amin'ny ahiahin'izao tontolo izao ary miditra ao amin'ny foiben'ny fitsaharan'Andriamanitra, dia ny Sabata izany. Ilay mpanoratra jiosy malaza, Abraham Heschel, dia miantso ny Sabata ho andro ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra. Isaky ny andro fahafito dia midina avy any an-danitra ho eto an-tany ny lapan'Andriamanitra, ary manasa antsika hankeo amin'ny voninahitry ny fanatrehany mandritra izany fe-potoana 24 ora izany ny Tompo mba hananantsika fotoana hifandraisana akaiky dia akaiky Aminy.

  Ao amin'ny bokin'i Heschel miresaka momba ny fahatsarana sy ny maha-manetriketrika ny Sabata dia ireto teny ireto no anoratany ny hevitry ny Sabata: "Ny Sabata dia sary an'ohatra anehoana ny paradisa ary koa vavolombelon'ny fanatrehan'Andriamanitra; ao amin'ny vavaka ataontsika dia miandrandra ny vanim-potoan'ny Mesia ho amin'ny andro Sabata isika, ary ny Sabata tsirairay avy dia manomana antsika ho amin'izany fanandramana izany: Raha tsy mianatra mankafy ny fanandraman'ny Sabata ny olona iray (...) dia tsy hankafy ny fanandraman'ny mandrakizay ao amin'ilay tontolo izay ho avy.

  " Namorona fitoerana manokana ho antsika i Jesôsy tamin'ny Famoronana, toerana izay ahitantsika fialofana. Azo antoka ny amintsika ao amin'izany toerana izany. Tanteraka ny asany ary efa vita. Rehefa mitsahatra amin'ny andro Sabata isika dia mitsahatra ao amin'ny fiahiany feno fitiavana. Mitsahatra amin'ny fiandrandrana ny fitsaharantsika mandrakizay any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay ho avy tsy ho ela isika.

  Vakio ny Isa. 65:17; Isa. 66:22; 2 Pet. 3:13 ary ny Apôk. 21:1. Mampitodika antsika hibanjina ny mandrakizay ny fitandremana ny Sabata, amin'ny fomba ahoana? 

  Ilay Andriamanitra izay namorona ny tany tamin'ny voalohany ihany no hamorona izany indray, ary hitoetra ho famantarana mandrakizay ny amin'ny maha-Mpamorona Azy ny Sabata (jereo ny Isa. 66:23). Raha ny marina, ny Jiosy dia nandray ny Sabata ho tandindona, fanandramana sahady ilay tontolo ho avy izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe olam haba

  Ny hafatry ny anjely telo izay nanidina teo afovoan'ny lanitra sy niantso antsika mba hiankohoka amin'ny Mpamorona no valinteny omen'ny lanitra eo anatrehan'ny fahakivian'ny maro amin'izao taonjato faha-21 izao sy ny tsy fananany fanantenana. Mampitodika antsika amin'ny Mpamorona antsika izany (dia Ilay namorona ny zavatra rehetra) sy amin'ilay Mpanavotra antsika (Ilay hanavao ny zavatra rehetra aorian'ny fitsarana sy aorian'ny fanafoanana ny fahotana). "Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: Soraty: fa mahatoky sy marina ireo teny ireo."- Apôk. 21:5. 

  Ahoana no hanaovanao ny Sabata ho fanandramana mialoha ny lanitra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny ankohonanao? 

  "Ny antony iankohofana amin'Andriamanitra dia ny maha-Mpamorona Azy. Teny fohy no anehoan'ireo mponin'ny lanitra izany hevitra izany ao amin'ny fanompoam-pivavahana any an-danitra: "fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra"- Apôk. 4:11. Eto an-tany dia tokony hamafisina araka izay azo atao ny maha-Mpamorona an'Andriamanitra; izany no antony ilazan'ny anjely hoe: "miankohofa eo anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano"- Apôk . 14:7. Aseho mazava eto fa mampiasa ny fiteny ao amin'ny didy fahefatra ilay anjely mba hanamarinana ny antso ho amin'ny fiankohofana amin'Andriamanitra (Eks. 20:11). (...)

  "Ao amin'ny didy folo dia ny lalàna  momba ny Sabata no tombokase, satria izany no mamaritra ny momba an'Andriamanitra - Mpamorona; manamarina ny toerana anjakany izay rehetra noforoniny; ary maneho ny zo ananany mba hanjaka - satria Izy no namorona ny zava-drehetra. Mba hahombiazan'ilay dragona dia nilainy ny nanaisotra na tamin'ny fomba ahoana na ahoana izany tsangambato izany." — Angel Manuel Rodriguez, "The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels' Messages," tt. 40, 41. 

  Fanontaniana  hifanakalozan-kevitra: 

  1. Ahoana no hamalian'ny hafatra momba ny Sabata ireo fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana, toy ny hoe: avy taiza no niaviako, nahoana aho no eto, ary inona no anjarako mandrakizay?

  2. Saintsaino ny zava-mahatalanjon'ny Famoronana. Saino ny amin'ny fahagagan'ny fisiantsika eto amin'ity tontolo midadasika ity. Ny tsangambaton'izany famoronana izany ny Sabata - no manatona antsika (fa tsy isika no manatona azy) tsy tapaka isan-kerinandro; inona no tokony hampianarin'izany antsika momba ny maha-zava-dehibe ny foto-pinoana momba ny Famoronana?

  3. Ao amin'ny Dan. 3 sy Dan. 6, ahoana ny fahitanao ny fanehoana ny lohahevitry ny fiankohofana ao amin'ireo fitantarana azo tamin'ny tsindrimandry ireo? Inona ao amin'ireo fitantarana ireo no manampy antsika hiomana sy hiandrandra ny fihaikana hatrehin'ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky mandritra ny fotoan-tsarotra mahakasika ny "mariky ny bibidia"?

  4. Ahoana no hanehoana amin'ny olona iray izay mino ny fivoarana miandalana mandritra ny tapitrisa taona, hatramin'ny lavitrisa taona aza, ny maha-tsy misy heviny ny fihazonana ny Sabata andro fahafito ho tsangambaton'izany famoronana izany? 

  Please publish modules in offcanvas position.