Babilôna : Ilay foiben’ny fanompoan-tsampy

  Misy marika iray koa hamantarana ilay "zava-miafina, Babilôna lehibe". Ny fanompoan-tsampy no ivon'ny fanompoam-pivavahana babiloniana. 

  Vakio ny Jer. 50:33-38 sy ny Jer. 51:17,47. Inona no hitanao ao amin'ireo andininy ireo momba ny fivavahan'i Babilona fahlny amin'ny sarin-javatra voasokitra, sy ny nasetrin'Andriamanitra izany?

  Nilaza mialoha ny handravan'ny Medianiana sy ny Persianina an' i Babilona ny Jer. 50 sy 51. Antony iray nahatonga ny faharavan' i Babilona ny fanompoany sampy. Nino ny Babilonianina fa ny sary dia fanehoana ireo andriamaniny. Teo amin'ny fivavahana babilonianina dia mmasina ny fikolokoloana ny sarivongan'ireo andriamanitra sy ny fiankohofana tamin'ireo. Ho azy ireo dia monina ao amin'ny sarivongany ao amin'ny tempoly ireo andriamanitra, ary ao anatin'ny hery voajanahary izay asehony. Raha voaroba na potika ireo sampy dia fahaverezan'ny fiarovan'ireo andriamanitra no nandraisana izany. Nandritra ny vanim-potoan'ny Fanjakana Babilonianina Vaovao dia nandositra tany amin'ny honahona, tany atsimon' i Mezopotamia, niaraka tamin' ireo sarivongan'ny andriamanitr'i Babilona ny andriana kaldeanina Marduk-apla-iddina II, mba hiaro azy ireo amin'ny tafik'i Sankeriba avy any Asiria. (Jane R. McIntosh, Ancient Mesopotamia: New Perspectives, ABC-CLIO, Inc., [Santa Barbara, CA, 2005] tt. 35-43). 

  Ampifanoherin' ireo mpaminanin'ny Baiboly amin'Andriamanitra Mpamorona Izay velona sy mpanome aina, ny fivavahana amin' ireny sary tsy misy aina ireny (Jer. 51:15,16,19).

  Vakio ny Eks. 20:4-6 sy ny Sal. 115:4-8. Inona no ambaran'ireo momba ny fanompoan-tsampy?

  Na dia lalina kokoa noho ny fiankohofana fotsiny amin'ny sarin-javatra vita amin'ny hazo sy vato aza ny olan'ny fanompoan-tsampin' ilay Babilona ara-panahy, dia manao tahaka ny nataon' i Babilona fahiny izy amin'ny fampidirana sarin-javatra voasokitra ao amin' ny fanompoam-pivavahana ataony. Ny fampiasana sary ho toy ny azo ivavahana, na "itsaohana", araka ny filazan' izy ireo azy, dia fandikana ny didy faharoa satria mametra ny fahafahan'ny Fanahy Masina mametraka ao an-tsaintsika ireo zavatra momba ny mandrakizay izany ary mampihena ny fahalehibeazan'Andriamanitra ho tahaka ilay sarivongana tsy misy aina. Nampidirina tao amin'ny fivavahana kristianina ireny sarivongana ireny tamin'ny taonjato fahefatra mba hahatonga ny fivavahana kristianina ho mora eken'ny vahoaka jentilisa. Indrisy fa matetika no omena ny hasina sy ny haja izay tokony ho an'Andriamanitra irery ihany ireny sary ireny, ka mahatonga fitotonganana ara-panahy tokoa. 

  Please publish modules in offcanvas position.