Lesona 10: Ny famitahana farany ataon'ny satana

  Hianarana mandritry ny herinandro : Apôk. 12:9; Apôk. 16:13, 14, 1 Tes. 4:16, 17; Ezek. 8:16; Ezek. 20:1-20; Apôk. 18:4,5.

  Tsianjery: "Manamasina azy amin'ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana." — Jao. 17:17.

  Indray maraina mahafinaritry ny volana Septambra tamin'izay tao Chicago. Raha niposaka teo amin'ny farihy Michigan ny masoandro, niady tamin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana teo amin'ny lalambe Kennedy sy Eisenhower ny mponina ary nankany am-pianarana ny ankizy, dia tantara iray mampatahotra no nanomboka niseho ka nampihorohoro ireo mponina tao Chicago. Narary mafy ny olona, ary maty ora vitsy monja ny sasany taorian'ny nihinanany fanafody Tylenol. Ny fitiliana natao dia nahitana fa nisy "cyanure de potassium", izay poizina mahafaty, ny fanafody tsirairay. Olona iray misy aretin-tsaina no nanao fanovana tamin'izany fanafody izany. Hatramin'izao andro izao dia tsy faritatra hoe iza no nanao izany.

  Araka izay efa hitantsika, ny Apokalipsy dia mampitandrina antsika fa "ny olona rehetra monina ambonin'ny tany" dia hisotro zava-mahafaty antsoina hoe "divain' i Babilona". Misy foto-pinoana sy fampianarana diso izay hitarika ho amin'ny fahafatesana amin'ny farany. Na izany aza dia tsy avela tsy hanana fanefitra izao tontolo izao, dia ny fiarovana amin'izany poizina ara-panahy izany: ny hafatry ny anjely telo.

  Hotohizantsika ao amin'ny lesona amin' ity herinandro ity ny fandinihana ny famitahana ataon'i Babilona ary koa ny drafitra nataon'i Jesôsy mba hamonjena antsika amin'ireny sy ny fahafatesana aterany.

  Ao amin'ny tontolon-kevitry ny andro farany dia manao fampitandremana mahery vaika i Jesôsy : "Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka haneho famantarana sy fahagagana hamitahany na dia ny olom-boafidy aza, raha azo atao izany."- Mar. 13:22. Iza ireo "olom-boafidy" ireo? Avy eo dia miteny Izy hoe: "Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra."- Mat. 24:31. Somary mampatahotra, sa tsy izany? Rehefa ho lehibe loatra ny famitahana amin'ny andro farany ka na dia ireo olona mahatoky aza dia mety ho tandindomin-doza ho voafitaka.

  Vakio ny Apôk . 12:9. Iza no voafitak'i Satana? Ahoana no fahatakarantsika ireo teny ireo?

  Mazava loatra fa hanana olona mahatoky Andriamanitra amin'ny andro farany tahaka ny nananany olona mahatoky nandritra ny taonjato maro. Na izany aza, ny fanambarana eto dia maneho fa miely tokoa ny famitahana ataon'i Satana.

  Vakio ny Ohab. 14:12. Inona ny fampitandremana mahery vaika aseho eto?

  Matetika ny olona no asaina manaraka ny feon'ny fieritreretany mba hahafahany mamantatra ny marina na ny diso, ny tsara na ny ratsy, ary hiainany araka izany avy eo. Ambaran'ny Soratra Masina anefa fa mpanota avokoa isika rehetra ary tsy misy tonga lafatra (Jer. 17:9, Rom. 3:9-18); noho izany dia fomba iray azo antoka hahatonga antsika ho voafitaka na hanao ratsy mihitsy aza, na ho ela na ho haingana, ny fitokiana amin'ny fihetseham-pontsika. Faharatsiana maro no nataon'ireo olona resy lahatra tanteraka ny amin'ny fahamarinan'ny asany nandritra ny taonjato maro. Izany hoe nanaraka ny "lalana izay ataony ho mahitsy" izy ireo.

  Eo amin'ny toeran'izany dia tokony handalina fatratra ny Tenin'Andriamanitra isika, ary rehefa milefitra eo ambany fiasan'ny Fanahy Masina isika dia hanavaka ny fahamarinana amin'ny fahadisoana, hanavaka ny mahitsy amin' izay tsy mety, ary hanavaka ny tsara amin'ny ratsy. Ho mora foana ny hahatonga antsika ho rembin'ny famitahan'i Satana raha ny drafitsika na koa ny fahatsapantsika manokana no arahintsika.

  Eritrereto ny amin'ireo olona izay nanao araka izay ninoany ho marina, na koa izay ninoany ho sitrapon'Andriamanilra, kanefa nanao ny ratsy. Inona no azontsika ianarana avy amin'ireo toe-javatra mampalahelo ireo?

  Vakio ny Apôk . 16:13, 14 sy ny Apôk. 18:2, 23. Inona avy ireo firesahana ankolaka momba ny filalaovana angatra hltanao ao amin'ireo andlnlny ireo?

  Ny fitenenana toy ny hoe "fonenan'ny demonia" na "ny fanahin'ny demonia" sy "ny ody ratsy" dia milaza ny asan'ny devoly rehetra. Tsy mahagaga raha efa nampitandremana isika fa ny "tsy fahafatesan'ny fanahy" no iray amin'ireo famitahana roa lehibe amin'ny andro farany (jereo ny HM, t. 613). Mazava loatra fa mora hita izany ankehitriny. Na dia ao anatin'ny tontolo kristianina aza dia fototry ny fampianarana ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Kristianina maro no mino fa rehefa maty ny olona dia miakatra ho any an-danitra ireo voavonjy ary midina mankany amin'ny helo kosa ireo very. Impiry moa taorian'ny nahafatesan'i Billy Graham, ilay evanjelisitra malaza, no nahenoantsika fa "any an-danitra i Billy Graham izao, eo amin'ny sandrim-pitiavan'i JesOsy", na ny zavatra toy izany? Ampianarina mandrakariva avy eny amin'ny polipitra sy any an-tsekoly ary indrindra mandritra ny fotoam-pandevenana ny zavatra toy izany.

  Vakio ny Mpitt. 9:5; Job. 19:25-27; 1 Tes. 4:16,17 ary ny Apôk. 14:13. Inona ny torolalana mazava omen'Andriamanitra ny vahoakany momba ny fiainana aorian'ny fahafatesana, ary aiza no ahitantsika ny fanantenantsika?

  Iray amin'ireo fototry ny famitahana babilônianina ny fahatakarana diso momba ny fahafatesana, izay mifantoka amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy, ary manomana ny toerana ho amin'ny fitaomana mamitaky ny filalaovana angatra. Raha mino ianao fa ny maty dia mbola velona, amin'ny endrika iray na amin'ny endriny hafa, ary afaka mifanerasera amintsika, dia Inona ny fiarovana anananao hiadiana amin'ireo famitahana maro ataon'i Satana? Raha ny olona izay heverinao ho reninao efa maty na ny zanakao, na ny olona hafa izay tianao, no miseho tampoka ary miresaka aminao, manao ahoana no hahatonga anao ho voafitak'ireo retsi-pandrenao mora foana? Efa nitranga izany tamin'ny lasa, misy izany ankehitriny ary azo antoka fa mbola hitranga indray arakaraka ny hanakaikezantsika ny farany. Ny hany fiarovana ho antsika dia ny hijoro tsara eo amin'izay ampianarin'ny Baiboly ary ny hifikitra amin'ny fampianaran'ny Baiboly momba ny fahafatesana amin'ny maha-torimaso izany mandra-piavian'i Jesôsy fanindroany.

  Inona ny ohatra moderin'ny filalaovana angatra eo amin'ny kolontsaina misy anao ankehitriny? Ny fifikirana mafy amin'ny Tenin'Andriamanitra no hany fiarovana ho antsika, nahoana?

  Nanjaka ny fiankohofana tamin'ny masoandro tany Egipta, sy Asiria ary Persia, ary azo antoka fa tany Babilona koa. Manao izao fanamarihana izao i James G. Frazer ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe The Worship of Nature: "Tao Babilôna fahiny dia niankohofany hatramin'ny fahagola elabe ny masoandro." - b 1, t. 529. Mety hahagaga, kanefa nisy fotoana izay niasan'ny hery miasa manginan'ny fiankohofan'ireo Babilonianina tamin'ny masoandro teo amin'ny fivavahan'ny vahoakan'Andriamanitra tao amin'ny TT. 

  Vakio ny Ezek. 8:16 sy ny 2 Mpanj. 23:5, 11. Inona no nosoratan'ireo mpaminany momba ny hery miasa mangina avy amin'ny fivavahana amin'ny masoandro teo amin'ny Isiraely sy ny Joda (jereo koa ny Rôm. 1:25).

  Ny mpaminany Ezekiela izay niaina tamin'ny andron'i Daniela dia naneho ny sasany tamin'ireo vahoakan' Andriamanitra niamboho ny tempolin'Andriamanitra ka niankohoka niantsinanana nanandrify ny masoandro. Raha tokony ho niankohoka tamin'ilay Mpamorona ny masoandro izy ireo dia ny masoandro indray no niankohofany. I Jaona dia milazalaza ny amin'ny fotoana iray ao amin'ny Apok.17, izay hidiran'ny fitsipika babilonianina (ao anatin'izany ny fiankohofana amin'ny masoandro) ao amin'ny fiangonana kristianina mandritra ny fotoan'ny marimaritra iraisana. Niteraka hafaliana lehibe teo amin'ny fanjakana rômanina, tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahefatra, ny fiovam-po tsy nampoizina niseho tamin' i Constantin. Tian'i Constantin fatratra anefa ny fivavahana tamin'ny masoandro. Izao no nosoratan'i Edward Gibbon, ilay mpahay tantara malaza: "Nankalazaina maneran-tany ho toy ny mpitarika sy mpiaro an'i Constantin ny masoandro." —The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, toko 20. Tamin'ny taona 321 TrK koa no nandanian'i Constantin ny "lalana momba ny Alahady" voalohany. Izao no voalazan'io didy io: "Amin'ny andro mendri-kajan'ny Masoandro, dia aoka hitsahatra ny Mpitsara sy ny mponin'ny tanan-dehibe rehetra ary hakatona ny toeram-piasana rehetra." —Edict of Constantine, 321 TrK. Tsy lalana nanery ny hitandreman'ny olona rehetra teo ambany fahefan'i Constantin ny Alahady izany saingy nanamafy ny fitandremana ny Alahady kosa tao an-tsain'ireo vahoaka romanina.

  Am-polo taona maro taorian'izany no nanohizan'ireo amperora sy ireo papa, tamin'ny alalan'ny didim-panjakana sy ny filan-kevitry ny fiangonana, ny fampiorenana ny Alahady ho hany andro natao hivavahana, izay mitoetra ho an'ny ankamaroan'ny Kristianina ankehitriny. Ohatra mahery vaika tokoa izany, izay maneho izao fahamarinana lehibe izao: tsy ny finoan'ny ankamaroan'ny olona ny zavatra iray na ny fanaovany izany no mahatonga izany ho marina na mety.

  Izao no hafatry ny anjely faharoa ao amin'ny Apôk. 14: "Rava! Rava Babylona lehibe!" Ao amin'ny Apôk . 17, ilay vehivavy lazaina hoe Babilona ara-panahy, izay miakanjo volomparasy sy jaky dia mitaingina ny bibidia mivolon-jaky ary mampisotro an'izao tontolo izao ny kapoakany feno divay ka mahamamo azy amin'ny fahadisoan-kevitra. Mikambana ny fiangonana sy ny fanjakana. Manjaka ny fahadisoan-kevitra. Manao fahagagana maro mba hamitahana ny demonia. Mihazakazaka ho amin'ny fifanandrinana farany izao tontolo izao. Eo anatrehan'izany dia endrikendrehina, esoina, ampahorina ary enjehina ny vahoakan'Andriamanitra, kanefa mijoro tsy azo hozongozonina amin'ny fanoloran-tenany izy ireo ao amin'i Kristy sy amin'ny alalan'ny herin'ny Fanahiny Masina. Tsy afaka ny handrava ny fahatokiany amin'i Kristy ny fahefan'ny helo sy ny herin'ny ratsy rehetra. Voaro izy ireo ao Aminy. Izy no "aro sy hery ho azy ireo; Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana Izy"-Sal. 46:1.

  Miantso ny vahoaka amin'ny andro farany ho mahatoky amin'ny Teniny Andriamanitra. Izao no vavaka nataon'i Jesosy: "Manamasina azy amin'ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana"- Jao. 17:17. Ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra, fa tsy ny hevitr'olombelona na lovantsofiny, no kintana avaratra izay mitarika antsika amin'izao fotoan-tsarotra eo amin'ny tantaran'ny tany izao.

  Indro misy fanambarana miavaka nataon'i Dr. Edward T. Hiscox, mpanoratra ny Standard Manuel for Baptist Churches. Tamin'ny taona 1893 dia niresaka tamin'ny vondrona mpitandrina Batista an-jatony izy ary nanaitra azy ireo tamin'ny nanazavany ny fomba nidiran'ny Alahady tao amin'ny fiangonana kristianina. "Mampalahelo fa mitondra ny mariky ny fanompoan-tsampy sy nopetahana ny anaran'ny andriamanitra masoandro ary noraisin'ny fihemorana papaly sy nankatoaviny ny Alahady, ary natolony ho lova masina ho an'ny fivavahana protestanta!"- Edward Hiscox, before a New York ministers' conference, 13 Nov. 1893.

  Vakio ny Ezek. 20:1-20. lnona no hevi-dehiben'ny hafatr'i Ezeldela eto, ary ahoana no ifandraisan'ny Sabata amin'io antso ho amin'ny fahatokiana io?

  Ny Ezek. 20 dia antso mafy ho an'ny Isiraely mba handaozany ny fanao jentilisa sy hiankohofany amin'ilay Mpahary fa tsy amin'ireo andriamani-tsy izy, amin'ity tranga ity dia ny "sampin Egypta" izany. Ao amin'ny hafatry ny anjely telo dia mandefa antso mitovyamin'izany mba "hiankohofana amin'ny Mpamorona" Andriamanitra satria "rava Babylona". Ary, araka ny fantatsika, ny Sabata sy ny fahatokiana, amin'izany dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ireo toe-javatra hiseho amin'ny farany.
  nona ireo lesona azontsika tsoahina ho an'ny tenantsika ao amin'izay ligefisoratra ao amin'ny Ezek. 20:1-20? (Jereo koa ny 1 Ver. 10:11.) 

  Ilay vehivavy niakanjo volomparasy sy jaky, nitaingina ilay bibidia mivolon-jaky, dia nampita ny kapoakany feno divay ka nahatonga an'izao tontolo izao ho mamon'ny fampianaran-dison'i Babilona. Manao izao fanamarihana mazava izao i Ellen G. White raha miresaka ny amin'ny "divain'i Babilona": "Inona moa izany divay izany? Ireo fampianaran-disony. Nomeny an'izao tontolo izao ho solon'ny Sabatan'ny didy fahefatra ny Sabata sandoka, ary naveriny ny lainga nambaran'i Satana tamin'i Eva tao Edena, dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy izany."- RH, 6 Des. 1892. Olona an-tapitrisany no voafitak' izany fampianaran-diso izany. Vokatr'izany dia mandefa ny antso amin'ny andro farany ho an'ireo vahoakany izay mbola ao anatin'ny fahadisoan-kevitra Andriamanitra.

  Vakio ny Apôk . 18:4, 5. lnona ny antson'Andriamanitra ho an'ireo vahoaka maro izay mbola ao anatin'ny fikambanana ara-pivavahana lavo?

  Araka ny efa hitantsika (saingy ilaina ny hamerimberenana izany) dia betsaka amin'ireo vahoakan'Andriamanitra no ao anatin'ny fikambanana ara-pivavahana izay manao marimaritra iraisana momba ny fampianaran'ny Baiboly. Tsy takany ny fahamarinan'ny Soratra Masina. Mivantana sy mazava anefa ny antsom-pitiavan'Andriamanitra: "Miala aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy."- Apok. 18:4.
  emeam hipamang avy any an-danitra~ MF, t. 73.

  Vakio ny 1 Jao. 3:4 ary amptitahao  amin'ny Rôm. 14:23 izany. Ahoana no amaritantny Baiboly ny fahotana? Ahoana ny firindran'ireo andinin-tSoratra Masina ireo?

  Ny fahotana dia fandikana ny lalan'Andriamanitra. Ny hany fomba hahafahan'ny tsirairay mankato ny lalan'Andriamanitra dia ny finoana ny herin'i Kristy velona. Olombelona malemy, sy osa isika, mpanota mangozohozo. Rehefa manaiky an'i Kristy amin'ny alalan'ny finoana isika, dia manao fanavotana ho an'ny lasantsika ny fahasoavany ary manome hery ho an'ny ankehitrinintsika. Manome antsika "fahasoavana sy mah 'Apostoly (...) hahatonga fanekena"- Rom. 1:5, Izy. Ny antson'ny lanitra ho an'ny vahoakany izay ao amin'ny fiangonana tsy manaja ary tsy mankatò ny lalan'Andriamanitra dia ny hivoaka avy ao amin'ny alalan'ny finoana. Miantso ny Advantista any amin'ireo fiangonana mitandrina ny Sabata Izy mba hahafoy izay mety ho ezaka feno fitiavan-tena ataon'olombelona ka hiaina fiainana araka an'Andriamanitra noho ny finoana ny fahasoavan'i Kristy izay manafakap antsika amin'ny fanamelohan'ny fahotana sy ny fanapahany. Ary tahaka ny fahatokian'ny Isiraely tamin'ny lalàna  (Deo. 4:6) izay fijoroana ho vavolombelona mahery vaika teto amin'izao tontolo izao, ny fahatokiantsika koa dia mety ho fijoroana ho vavolombelona miezinezina ary hanampy amin'ny fitarihana ny olona hivoaka avy ao Babilona.

  "Ny 'Babilona lehibe' ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy dia manondro amin'ny heviny manokana ny fikambanan'ireo antokom-pivavahana izay tratry ny fihemorana amin'ny andro farany. (...) 'Babilona lehibe' no anarana iantsoan'ny Tsindrimandry avy amin'Andriamanitra ny fikambanana lehibe ara-pinoana iraisan'ny fahefana papaly sy ny fiangonana protestanta nihemotra ary ny filalaovana angatra. (...) Manondro ireo fikambanana ireo sy ny mpitarika azy ny anarana hoe 'Babilona', fa tsy ny mambra ao aminy. Ireto farany no tondroina hoe 'rano maro.'- Apok. 17:1, 15)."- SDABC, b. 7, tt. 851, 852.

  "Amin'ny alalan'ireo hevi-diso roa lehibe, dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fahamasinan 'ny Alahady, no hitarihan'i Satana an'izao tontolo izao ho babon'ny fitaka ataony. Raha mampitoetra ny foto-kevitry ny filalaovana angatra iry voalohany, ity faharoa kosa mamitram-pihavanana amin 'i Rôma." – HM, t. 613.

  Ao amin'ny TT, dia nitana anjara toerana lehibe teo amin'ny fivavahana babilonianina ny fanahin'ny maty. Nanana finoana mafy orina momba ny fampianarana ny amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny Babilonianina. Ninoan'izy ireo fa rehefa maty ny olona dia miditra ao amin'ny tontolon'ny fanahy ny fanahiny. Tsy mampianatra mahakasika ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny Soratra Masina. Ny Rakipahalalana jiosy dia milaza mazava tsara ny fiandohan'ny hevi-diso momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy. "Tsy misy fampianarana, na aiza na aiza, ao amin'ny Soratra Masina miresaka ny amin'ny finoana fa manohy ny fisiany aorian'ny faharavan'ny nofo ny fanahy. (...) Ny finoana ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia noraisin'ny Jiosy avy tamin'ny fomba fisaina grika ary indrindra indrindra tamin'ny alalan'ny filozofian'i Platon izay mpivoy izany. Voasarik'izany Platon tamin'ny alalan'ireo zava-miafina nifandraika tamin'i Orphée sy Eleusis izay mahagaga fa niharoharo tamin'ny fomba fijerin'ireo Egiptianina sy Babilonianina." — Kaufmann Kohler, The Jewish Encyclopedia, "Immortality of the Soul," (1906). 

  Fanontaniana hifanakalozan-kevitra:
  1- Nahoana no zava-dehibe tokoa ny fahatakarana nyfahamarinana momba ny fahafatesana? Miaro antsika amin'ny inona izany? Nahoana no mampahery koa izany?

  2- Miharihary ny sasany amin'ireo famitahany i Satana, ny sasany kosa miafinafina kokoa. Ahoana no ataontsika mba tsy ho voafitak'ireo?

  3- Resaho ao amin'ny kilasy ny fanontaniana ao amin'ny fizarana Alahady momba ireo izay manao ratsy kanefa mino to manaraka ny sitrapon'Andriamanitra araka izay ambaran'ny Baiboly. Ahoana no hanazavantsika izany? Inona ny anjara asa tokony hotanan'ny lalàn'Andriamanitra ao amin'io fanazavana io?

  Please publish modules in offcanvas position.